Bài thuyết trình tiếng Anh theo chủ đề

Bài thuyết trình tiếng Anh theo chủ đề là tài liệu vô cùng hữu ích mà TH Văn Thủy muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Tài liệu bao gồm 4 mẫu bài thuyết trình tiếng Anh hay có dịch, giúp các em học sinh, sinh viên có thêm nhiều tư liệu tham khảo, biết cách làm bài thuyết trình hay, gây ấn tượng cho người nghe. Ngoài ra các em tham khảo thêm Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh.

Bài thuyết trình tiếng Anh về gia đình

Tiếng Anh

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family.

My family includes my mother, father and my little sister.

Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Tiếng Việt

Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình tôi. Gia đình tôi bao gồm mẹ, cha và em gái của tôi.

Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà ấy giống như bất cứ một người mẹ khác. Yêu thương, chăm sóc và quan tâm, nhưng khi bà ấy tức giận, bà rất nghiêm ngặt. Mẹ tôi là người thiên hướng nghệ thuật và luôn cố gắng làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và rất sáng tạo trong việc đó. Bà ấy giống như cái mỏ neo của ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình của chúng tôi!

Cha tôi là nền tảng của gia đình chúng tôi. Ông khá cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về tất cả các nguyên tắc trong nhà của chúng tôi. Có tình yêu với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Bố tôi là người khá mát tay. Ông yêu thương tất cả chúng ta và luôn có trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người tinh nghịch, và bé người trong gia đình chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng được thừa hưởng thiên hướng nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Yêu thích trang trí căn nhà của chúng tôi với một bộ mặt cau mày và nụ cười thường xuyên, nó thực sự là tiểu quỷ của gia đình tôi.

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Lam, studying at A High School. Today, I am very glad to tell you about my topic “Air pollution”. My presentation is divided into three main parts including (1) Causes of air pollution, (2) Impacts, and (3) Suggestion of solutions. It takes me about 15 minutes to cover all of the main parts of my talk. If you have any questions, I will be happy to answer them after my presentation.

Air pollution is becoming more and more serious

First of all, I would like to talk about the Causes of air pollution. The first cause I want to mention is gas emissions from factories and vehicles. As the gases from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment. One of the substances contributing to the air pollution found in these gas is carbon dioxide (CO2) – one is also included in the gas emissions from vehicles. Additionally, nowadays, more and more plants and vehicles are appearing, contributing to the more serious of air pollution. The more gases discharged into the air, the more polluted the air is. And this brings a number of bad effects on both the environment and humans.

Now, I will continue with the second part about its impacts. Firstly, the polluted air certainly affects the environment. The air pollution means that the CO2 in the air is high, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will result in global warming and this is very bad for the environment. Also, the ecosystem is influenced because, in places where the CO2 is more than Oxide, living things are hard to survive. They can die or become extinction. Another impact is harming human life. The polluted air damages people’s health because it causes respiratory diseases. Besides, it might have negative influences on daily life. As the air is polluted seriously, people will prefer staying at home rather than going out to avoid diseases, interrupting their lives. Moreover, pollution also costs the government money to handle problems. Every year, the government needs to spend a large amount of money to deal with air pollution to better society. If it is not prevented as soon as possible, the amount will increase gradually.

Trees are useful assistants to reduce air pollution

Finally, I want to talk about the suggestion for solutions to solve the air pollution problem. Objectively speaking, it would be better if the government have suitable strategies such as encouraging people not to cut down trees without its permission and to use public transport to reduce the number of the vehicles as well as implementing appropriate strict laws to require plants to treat their exhausted gas before they are discharged into the air. Subjectively speaking, we should be aware of air protection. We should use green energy and not cut down trees without permission from the government and travel by walk or by bike. Let’s protect our air for the next generation together.

This brings me to the end of my presentation. To sum up, I would like to mention what I have said so far. First, I talk about the causes of air pollution. Next, its effects are mentioned, and finally, I suggest some solutions to protect our air. Thanks for listening. Now, it’s time for Q and A.

Tiếng Việt

Chào buổi sáng mọi người. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Lam, đang học tại trường cấp ba. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được trình bày về chủ đề của tôi, đó là về Sự ô nhiễm không khí. Bài thuyết trình của tôi được chia thành ba phần chính bao gồm (1) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, (2) Tác động và (3) Đề xuất giải pháp. Tôi mất khoảng 15 phút để trình bày tất cả các phần chính. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng sau khi trình bày.

Trước hết, tôi muốn nói về Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn đề cập là khí thải từ các nhà máy và phương tiện. Vì khí thải từ các nhà máy không được xử lý, chúng rất có hại cho cả không khí và môi trường. Một trong những chất góp phần gây ô nhiễm không khí có trong các loại khí này là khí cacbon đioxit (CO2) – một chất cũng có trong khí thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra, ngày nay, ngày càng có nhiều nhà máy và phương tiện xuất hiện, làm ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Càng thải nhiều khí vào không khí, không khí càng bị ô nhiễm. Và điều này mang lại một số tác động xấu đến cả môi trường và con người.

Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục với phần thứ hai về tác động của ô nhiễm không khí. Thứ nhất, không khí ô nhiễm chắc chắn ảnh hưởng đến môi trường. Ô nhiễm không khí có nghĩa là CO2 trong khí quyển cao, và khí này sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện tượng này sẽ dẫn đến sự nóng lên toàn cầu và điều này rất xấu cho môi trường. Ngoài ra, hệ sinh thái cũng bị ảnh hưởng bởi vì ở những nơi có nhiều CO2 hơn khí Oxi, các sinh vật khó tồn tại. Chúng có thể chết hoặc tuyệt chủng. Một tác động khác là ô nhiễm không khí gây hại cho cuộc sống của con người. Không khí ô nhiễm làm tổn hại sức khỏe của con người vì nó gây ra các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày. Khi không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, mọi người sẽ muốn ở nhà hơn là ra ngoài để tránh bệnh tật, và điều này làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của họ. Hơn nữa, ô nhiễm cũng gây tốn kém cho chính phủ trong việc xử lý các vấn đề mà nó gây ra. Hàng năm, chính phủ cần phải chi một khoản tiền lớn để đối phó với vấn đề ô nhiễm không khí để xã hội tốt hơn. Nếu không được ngăn chặn càng sớm càng tốt, số tiền sẽ tăng dần.

Cuối cùng, tôi muốn đưa ra gợi ý về các giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Nói một cách khách quan, sẽ tốt hơn nếu chính phủ có những chiến lược phù hợp như khuyến khích người dân không chặt cây mà không được phép và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm số lượng phương tiện cũng như chính phủ thực thi luật nghiêm ngặt phù hợp để yêu cầu các nhà máy xử lý khí thải trước khi chúng được thải vào không khí. Nói một cách chủ quan, chúng ta nên có ý thức bảo vệ không khí. Chúng ta nên sử dụng năng lượng xanh và không chặt cây mà không có sự cho phép của chính phủ và di chuyển bằng cách đi bộ hoặc xe đạp. Hãy cùng nhau bảo vệ không khí của chúng ta cho thế hệ sau này.

Đây cũng là phần cuối bài thuyết trình của tôi. Để kết thúc, tôi muốn đề cập đến những gì tôi vừa nói. Đầu tiên, tôi trình bày về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Tiếp theo là tác hại của nó, và cuối cùng, tôi đề xuất một số giải pháp để bảo vệ không khí của chúng ta. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Bây giờ là phần hỏi đáp.

Bài thuyết trình tiếng Anh về Tết Nguyên Đán

Tiếng Anh

Vietnam is famous for its several holiday and festival, especially Tet holiday. It takes place from the first day of the first month of the lunar calendar until at least the third day. Although occurring in short period of time, it is believed to be the most important and popular holiday in Vietnam.

There are many special food are made so as to prepare for Tet meal such as: sticky square cake, Vietnamese sausage, sticky rice and jam. The food is thought to reflect Vietnam’s habit and custom as well as Vietnamese’s lifestyle. Besides, the meal has other dishes like fish, vegetable to show the hope for a successful and prosperous new year.

In term of customs, children’s receiving red envelop from the elder, visiting relative’s houses and going to church are popular activities. Giving lucky money is thought to bring children hope and health. Church is the symbol of peace; therefore, individual go there and pray for successive year.

Traditionally, the house is designed with peach flower in the North and Ochna integerrima in the south part of Vietnam. Besides, the house as well as town are clear, decorative and beautiful as all are ready to start a new year. People have cozy atmosphere and enjoy joyful time with their family’s members.

It’s high time for people living at different parts of country gathering and spending time together. Tet is a chance for one to come back home after many stress and pressure of studying and working environment. Tet is not simply a holiday, it is culture and habit of Vietnamese since its deep meaning is sacred and important. All in all, Tet includes not only joy but also long-standing event in people’s soul as it helps one grow up through experience.

Tiếng Việt

Việt Nam lừng danh bởi một số lễ hội và kì nghỉ, đặc biệt là lễ Tết. Nó thường bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 3 tháng Một âm lịch. Mặc dù diễn ra dưới thời gian ngắn, nó lại là kì nghỉ quan trọng và lừng danh của Việt Nam. Có rất nhiều món ăn đặc biệt được chế biến để chuẩn bị cho mâm cơm Tết như: Bánh chưng, chả giò, xôi và mứt.

Đồ ăn được tham quan như phản ảnh phong tục và tập quán cũng như cách sống của người Việt Nam. Ngoài ra, bữa ăn cũng có một số món ngon khác như cá, rau củ như để bày tỏ kỳ vọng về một năm mới thành công và thịnh vượng. Về tâp quán, con trẻ nhận bao lì xì từ người lớn, chúc tết nhà họ hàng và đi lễ chùa là một số hoạt động phổ biến.

Tiền lì xì được cho là mang đến kỳ vọng và sức khoẻ cho trẻ con. Chùa là biểu tượng của sự yên bình, bởi thế mọi người tới đây và cầu nguyện cho năm mới thành công. Theo truyền thống, mỗi nhà được trang trí với cây hoa đào tại miền Bắc và cây hoa mai tại miền Nam. Ngoài ra, nhà và đường cứ sạch sẽ, và đẹp đẽ bởi vì toàn bộ đều sẵn sang cho một năm mới. mọi người có không gian ấm cúng và khoảng thời gian vui vẻ với một số thành viên dưới gia đình.

Đây là thời điểm để mọi người sống tại mọi miền quốc gia sum họp và dành thời gian cho nhau. Tết là thời cơ để mọi người quay trở về nhà sau một số sức ép và căng thẳng từ môi trường học tập và làm việc. Tết không chỉ là một ngày lễ thông thường, nó là văn hoá và lối sống của người Việt bởi vì ý nghĩa sâu xa của nó rất thiêng liêng và quan trọng. Nhìn chung, Tết không chỉ mang lại niềm vui mà còn là ngày lễ lâu đời vì nó giúp con người trưởng thành qua một số trải nghiệm.

Bài thuyết trình về sự thành công dành cho sinh viên

Tiếng Anh 

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you. Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams. But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’ But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love. Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business. Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences. Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path. We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field. So stay focused and follow your journey towards success.

Thank You!

Tiếng Việt

Kính thưa ngài Hiệu trưởng, các giáo sư kính yêu và các bạn học sinh thân mến!

Giống như mọi năm, chúng tôi đã tập họp lại đây một lần nữa để dự buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng ta có rất nhiều hoạt động vui vẻ bao gồm cả ăn uống, khiêu vũ, tụ tập, v.v. Ngày này càng trở nên quan trọng hơn với chúng ta vì đây là năm cuối của những sinh viên năm cuối.

Tôi đã được trao cơ hội để tổ chức chương trình năm nay và tôi rất mong muốn gửi tới tất cả mọi người vì đây có lẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với nhiều bạn. Về tình cảm, tôi muốn dùng điều này để chia sẻ một số bí mật của thành công với tất cả các bạn. Cho đến nay, thành công của bạn là hoàn thành tốt bài tập đúng hạn, tham dự các bài giảng, không bao giờ bỏ học, duy trì việc đi học cần thiết, tham dự kỳ thi học kỳ và tất nhiên thực hiện công bằng trong kỳ thi. Nhưng cuộc sống trong thực tế là một biển cả mênh mông hơn; thực ra đó là một đại dương, mà bạn sẽ phải bơi qua. Đôi khi cuộc sống có thể đập vào bạn như một viên gạch; nhưng đừng thất vọng. Hãy luôn tin rằng những người không từ bỏ mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nếu tôi yêu cầu bạn xác định thành công, nhiều bạn có thể nói về ‘tên tuổi, sự nổi tiếng, sự công nhận, có nhà lầu, xe hơi, số dư ngân hàng khủng, …’ Nhưng tôi sẽ nói rằng, việc trình bày về sự thành công có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thành công cuối cùng là niềm hạnh phúc và sự hài lòng. Điều quan trọng là bạn theo đuổi đam mê và tình yêu của mình. Đừng theo đuổi ước mơ của người khác; thay vì theo đuổi mục tiêu và ước mơ của chính bạn. Vì bạn không phải là người khác; bạn có danh tính và năng lực của mình và làm việc để đạt được thành công thực sự.

Tôi hiểu rằng nhiều bạn thậm chí không phải quyết định về mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số bạn có thể đi học thêm nữa, một số có thể gia nhập vào thế giới doanh nghiệp và một số bạn có thể tham gia kinh doanh cùng gia đình. Mỗi lựa chọn sẽ đem lại triển vọng và thách thức riêng. Bạn chỉ phải tập trung vào các hoạt động của mình và không được tưởng tượng kết quả. Đừng chán nản, nếu ban đầu bạn thất bại, hãy tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng cuối cùng thì những sai lầm mang đến cho bạn các bài học quý giá và cũng giúp bạn chọn đúng con đường. Chúng ta đã nghe về một số câu chuyện trong thời thơ ấu của mình, chẳng hạn như ‘câu chuyện về kiến cố gắng leo lên núi’ hoặc ‘chậm và chắc chiến thắng cuộc đua’ và nhiều hơn thế nữa. Lý tưởng của tất cả những câu chuyện này nhìn chung đều về việc bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công và không có vấn đề gì nếu bạn đang chậm nhưng nếu bạn ổn định, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên đánh bại người khác để giành chiến thắng. Thay vào đó, bạn phải tiếp tục cố gắng ngay cả khi bạn thành công. Các bạn là tương lai của đất nước chúng ta; bạn cũng phải cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để thế hệ tiếp theo có thể tiếp bước bước chân của bạn. Hôm nay, chúng ta cần những người thành công nhưng vẫn quan tâm. Bạn có khả năng giới thiệu những thay đổi và mang lại cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, hãy tập trung và theo dõi hành trình của bạn hướng tới thành công.

Cảm ơn bạn!

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button