Tổng hợp

Bảo vệ Đảng là gì? Vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chỉ rõ: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đó là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Bảo vệ đường lối đổi mới, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ quan điểm giữ gìn và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; giữ vững đường lối hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một chủ trương, đường lối đúng, trúng, hợp lòng dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống

Vì sao chúng ta phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng? Bởi vì: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức và điều kiện bảo đảm để đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công; giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng, điều mong muốn của Nhân dân ta: đấu tranh giải phóng dân tộc và nguyện vọng được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời nay.

Chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới thật sự là “chiếc cẩm nang thần kỳ” giúp Nhân dân ta thực hiện khát vọng tươi đẹp; đồng thời, giúp Nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ.

Chúng ta phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vì nhiệm vụ xuất phát từ vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với quá trình xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bởi vì “còn Đảng còn mình”, “còn Đảng còn chúng ta”. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân ta; đồng nghĩa với việc bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập,  tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng với đó, làxuất phát từ bản chất, âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch. Bởi vì từ trước đến nay, các thế lực thù địch đều ra sức xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ và thủ đoạn thâm độc của chúng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ; lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều đó cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hơn thế, nó còn xuất phát từ bài học kinh nghiệm xây dựng đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của một số nước ở Đông Âu và Liên Xô, đặc biệt là kinh nghiệm phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX. Họ đã mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nên không bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản, dẫn đến thảm cảnh: Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thành quả cách mạng đã bị các thế lực thù địch, phản động cướp mất. Nhân dân Liên Xô đã lâm vào tình cảnh “nồi da nấu thịt”. 15 nước Cộng hòa Xô viết anh em thân ái là thế đã quay lưng, cầm súng bắn vào nhau; đất nước hỗn loạn. Cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina hiện nay đã nói lên điều đau đớn ấy.

Hơn thế, xuất phát từ thực tế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta những năm qua. Nó đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiếp tục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ai cũng biết rằng, hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bị tha hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng đến mức phải xử lý pháp luật, phải tù tội, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng, tướng lĩnh quân đội, công an, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, v.v.. Điều đó đã và đang làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nếu chúng ta không tiếp tục đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không những thành quả cách mạng đã giành được sẽ bị các thế lực thù địch, phản động cướp mất, mà còn dẫn đến tình cảnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ “tự hủy hoại mình”, không thể thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

tuyen giao
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng

Công việc thường xuyên, liên tục; đối tượng, nội dung, hình thức và phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc thường xuyên, liên tục; không ngừng nghỉ vì các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Hơn thế, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích của quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Cho nên cần hiểu đúng bản chất, thực chất bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ Nhân dân và thành quả cách mạng đã giành được. Vì vậy, nó được tiến hành thường xuyên, liên tục, bài bản, nghiêm túc, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay là cấp ủy, tổ chức đảng đảng các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị ở nước ta, cả đồng bào trong nước, cả đồng bào sinh sống ở nước ngoài.

Đối tượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchđể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là:

(1) Những quan điểm sai trái, thù địch của các học giả, các chính trị gia ở các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản;

(2) Những quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng cực đoan, phản động người Việt ở nước ngoài và trong nước;

(3) Những thông tin xấu, độc; lệch lạc, xuyên tạc bản chất sự thật của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đã từng là đảng viên, giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta đã suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tha hóa, biến chất; (4) Những thông tin sai lệch, thiếu chuẩn xác của một bộ phận công chúng, đặc biệt là khi họ đưa thông tin, tài liệu lên mạng xã hội thiếu độ xác thực.

Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đáu tranh chống lại sự xuyên tạc, phủ nhận và cản trở sự phát triển của Việt Nam. Qua đó, bổ sung, phát triển lý luận, làm tăng thêm sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần đổi mới tư duy lý luận và lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong bối cảnh mới, đặc biệt là đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu, chắt lọc kết quả, thành tựu của những học thuyết chính trị tư sản, tìm hiểu thực tiễn quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản để đối chiếu, so sánh, vận dụng, tìm ra căn cứ, biện pháp đấu tranh tối ưu để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân ta.

Hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay rất phong phú, đa dạng, cụ thể là: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo, các bài viết chính luận khoa học công bố trên các tạp chí, bài đăng báo điện tử, các đoạn ngắn đưa lên mạng xã hội…Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thiết kế sảm phẩm, hình ảnh, video clip tuyền thông…và tiến hành bình luận (comment), chia sẻ (share), thích (like)/không thích (dislike)…

Phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là kết hợp chặt chẽ các phương pháp “xây” và “chống”, “xây” là chủ yếu, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả để nhân lên mặt tốt, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới; lấy cái tốt át cái xấu; làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường quản lý đối với mạng xã hội, báo chí, xuất bản, phối hợp, đấu tranh với các cơ quan chức năng nhà mạng để gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu độc, youtube rác; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng vi phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng.

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch.

********************

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button