Tổng hợp

Biên bản Đại hội Chi bộ mới nhất

Biên bản Đại hội Chi bộ là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc tổ chức đại hội chi bộ. Nội dung trong mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung đại hội.

Chi bộ Đảng là tổ chức Đảng có nhiệm vụ chính trị, giáo dục, quản lý và phân công nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, chi bộ cũng là nơi làm công tác vận động quần chúng và phát triển Đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật của Đảng viên. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Kịch bản Đại hội Chi bộ. Vậy sau đây là mẫu biên bản Đại hội Chị bộ mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) …… ………. .

LẦN THỨ……….. NHIỆM KỲ ……

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………… ngày… tháng… năm 20….

BIÊN BẢN
Đại hội đảng bộ (chi bộ) … nhiệm kỳ…

Đại hội đại biểu (hoặc đại hội đảng viên) Đảng bộ (Chi bộ)….nhiệm kỳ………….đã họp từ ngày…đến ngày…tháng…năm 20…..

Đại hội có mặt………đại biểu (đảng viên) trên tổng số……..đại biểu (đảng viên) được triệu tập.

Khách mời có……….đồng chí (họ và tên một số chức danh chủ yếu).

I. Đại hội bầu các cơ quan làm việc:

1. Đoàn chủ tịch:

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

2. Đoàn thư ký:

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c………………….,……………….

3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu (đại hội đại biểu)

– Đ/c…………………. làm trưởng ban……………………….

– Đ/c………………….,……………………………………..

– Đ/c………………….,……………………………………..

II. Đại hội nghe các báo cáo:

1. Báo cáo về thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết công nhận……đồng chí đủ tư cách đại biểu, trong đó có…….đồng chí là cấp ủy viên đương nhiệm và………đồng chí do đại hội đảng bộ cấp dưới bầu lên; (hoặc nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội) có…….đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách, lý do (nếu có); có………đại biểu (đảng viên) vắng mặt, lý do……..

2. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới (20….-20…. hoặc 20….-2022), do đồng chí …..…………………..trình bày.

Đại hội đã nghe báo cáo dự thảo báo cáo kiểm điểm trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua có các ý kiến bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

– Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội)…

3. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015 – 20…. trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc của cấp trên trực tiếp)

Đại hội nghe dự thảo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, toàn thể đại hội thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

– Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…..

– Đại hội đóng góp một số ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa …………trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …………:

– Đại hội nghe đọc báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ………….

– Sau khi thảo luận, Đại hội đi đến thống nhất như sau:

+ Cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện nói trên của Trung ương.

+ Đại hội đóng góp một số ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội (có báo cáo gửi kèm theo).

III. Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ…và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1. Bầu ban chấp hành Đảng bộ (Ban chi ủy)

– Đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên khóa tới là………đồng chí.

– Đại biểu thảo luận, thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm…..đồng chí: Họ và tên (xếp theo vần A, B, C tên gọi).

– Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm: Trưởng ban là đồng chí…và các ủy viên là…(họ và tên từng người).

– Kết quả bầu cử: Số phiếu phát ra…; số phiếu thu về…; số phiếu hợp lệ…; số phiếu không hợp lệ…lý do…

– Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: Họ và tên (xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu).

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp ủy mới: Họ và tên (theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập.

– Kết quả bầu cử BTV, Bí thư, P.Bí thư: (nếu có) (ghi danh sách cụ thể).

2. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên)

– Đại biểu thảo luận, thông qua danh sách để giới thiệu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên).

– Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo).

– Kết quả danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên) (ghi danh sách cụ thể).

IV. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) tán thành;

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến.

Đại hội bế mạc hồi…giờ, ngày…tháng…năm 20…..

Biên bản lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi báo cáo Đảng ủy ………… (hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp) và 01 bản lưu tại Đảng bộ (chi bộ).

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký tên ghi rõ họ tên)

DẤU CẤP ỦY

(Hoặc dấu đại hội)

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

(Ký tên ghi rõ họ tên)

1. Nhiệm kỳ đại hội của chi bộ Đảng là bao lâu?

Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Đảng nêu rõ:Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng.

Như vậy, nhiệm kỳ đại hội chi bộ là 2,5 năm/lần tức là 05 năm hai lần tổ chức. Tuy nhiên, có thể tổ chức sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng không quá 06 tháng.

2. Quy định về việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ

Cũng tại Điều lệ Đảng, cụ thể là tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Đảng khẳng định:

Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên

Theo đó, chi bộ Đảng phải có 09 Đảng viên chính thức. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tiễn của chi bộ, đại hội có thể xem xét và quyết định bầu chi ủy hay chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

3. Nội dung đại hội chi bộ

Thông thường, tại một đại hội chi bộ cần phải tiến hành các nội dung sau đây:

– Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ trước đó; kiểm điểm Đảng viên…

– Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như đặt ra giải pháp của nhiệm kỳ tới đây.

– Thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện của Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

– Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ tới cùng đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ tới…

Tùy vào tình hình thực tiễn để bổ sung thêm nội dung hoặc bỏ bớt đi nội dung của đại hội chi bộ Đảng so với những nội dung nêu trên.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button