Tổng hợp

Biên bản thảo luận Chính trị hè 2021 Biên bản thảo luận và viết bài thu hoạch chính trị hè 2021

Mẫu biên bản thảo luận Chính trị hè 2021 được lập ra để ghi lại toàn bộ những nội dung quan trọng trong cuộc thảo luận và viết bài thu hoạch chính trị hè 2021. Nội dung biên bản Chính trị hè 2021 cần nêu rõ địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham dự.

Bên cạnh đó, còn nêu cả những hoạt động của các cơ quan cũng như cán bộ giáo viên đưa ra trong cuộc họp, nội dung chính của cuộc họp. Sau đó, các tổ thảo luận, đóng góp ý kiến theo từng câu và ghi biên bản nộp lại. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của TH Văn Thủy:

BIÊN BẢN
THẢO LUẬN NỘI DUNG BÀI CHÍNH TRỊ HÈ 2021

TỔ: …………………..

Vào lúc …….. giờ ………. – ngày …… tháng … năm 2019

Tại Phòng số:…………………………………….………

Với sự hiện diện của: ……………./…………….người.

Vắng mặt:……………người, gồm:

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

-………………..lý do:…………………………………………

Tổ: …………………….. tổ chức học tập và thảo luận các nội dung bài Chính trị – Nghiệp vụ hè 2021:

Dưới sự chủ trì:

+ Ông (Bà) ………………Chức vụ: ………………

+ Thư ký:……………………………………………

Nội dung:

Câu 1: Quy định nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có mục đích đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ đang công tác trong trách môi trường sư phạm. Hãy trình bài và phân tích những hành động thiết thực để thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo viên trong môi trường sư phạm?

Câu 2: Theo các anh, chị cần thực hiện các giải pháp thiết thực nào để thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

Câu 3: Qua học tập và nghiên cứu chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Anh, chị hãy trình bài những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân mình trong quá trình công tác?

(Các tổ thảo luận đóng góp ý kiến theo từng câu và ghi biên bản nộp lại)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Tổ trưởng chuyên môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button