Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2022 – 2023 gồm 13 đề thi sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, các em học sinh lớp 1 tham khảo, dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của TH Văn Thủy:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Circle the odd one out. Write

Tieng Anh 1 1

II. Look and complete

Tieng Anh 1 2

III. Write the words in the correct order.

1. can’t / I / fly

2. can / catch / He

3. read / can’t / She

4. ride / can / bike / a / I

5. soccer / can / play / He

IV. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I.

1. scarf

2. skirt

3. pants

4. shirt

II.

1. eating

2. taking

3. brushing

4. cleaning

5. talking

6. singing

III.

1. I can’t fly.

2. He can catch.

3. She can’t read.

4. I can ride a bike.

5. He can play soccer.

IV.

1. mother

2. park

3. father

4. cycling

5. flying

6. dog

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look at the picture and complete the words

Tieng Anh lop 1 1

Tieng Anh lop 1 2

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Tieng Anh lop 1 3

Tieng Anh lop 1 4

3. _ o r s _

4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. Tieng Anh lop 1 5

I can see a ________________

2. Tieng Anh lop 1 6

He is ____________________

3. Tieng Anh lop 1 7

That’s a _________________

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look at the picture and complete the words

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Tieng Anh 1

Tieng Anh 2

Tieng Anh 3

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Tieng Anh 4

Tieng Anh 5

Tieng Anh 6

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A. Tieng Anh 7

2. What toy do you like?

– I like dolls

B. Tieng Anh 8

3. I have two hands

C. Tieng Anh 9

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. Tieng Anh 10

A. Stand up

B. Line up

2. Tieng Anh 11

A. Teddy bear

B. Robot

3. Tieng Anh 12

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. B

2. B

3. A

>> Tải file để tham khảo các đề thi còn lại!

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button