Giáo dục

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD 11 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn GDCD có đáp án. Nhằm củng cố kiến ​​thức môn Giáo dục công dân lớp 11, dưới đây hoatieu.vn đã tổng hợp các câu hỏi hay trong đề thi học kì 2 lớp 11 để bạn đọc tham khảo và ôn tập.

GDCD 11 cuối học kì 2

1. Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động trở lại sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật được gọi là?

A. Môi trường.

B.Tự nhiên.

C. Thiên nhiên.

D. Cả A,B,C.

Câu 2: Thế nào là sự thay đổi thành phần môi trường không tuân theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây tác hại không mong muốn đối với con người và sinh vật?

A. Ô nhiễm môi trường.

B. Suy thoái môi trường.

C. Sự cố môi trường.

D. Hủy hoại môi trường.

Câu 3: Nhiệm vụ của giáo dục là gì?

A. Nâng cao dân trí.

B. Trạm Đào Tạo Nhân Lực.

C. Khơi dậy nhân tài.

D. Cả A,B,C.

Câu 4: Quan niệm nào sau đây ảnh hưởng đến đường lối chính trị phổ biến của Đảng và Nhà nước?

A. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

B. Nhiều con hơn nhiều con.

C. Trẻ cậy cha, già cậy con.

D. Con hơn cha là nhà có phúc.

Câu 5: Bình đẳng trong giáo dục có ý nghĩa gì?

A. Nhân văn.

B. Nhân loại.

C. Tôn sư trọng đạo.

D. Cả A,B,C.

Câu 6: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa

A. giữ gìn trọn vẹn những nét văn hóa của dân tộc.

B. giữ gìn những phong tục đặc trưng của dân tộc.

C. giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.

D. chứa đựng phong tục tập quán, lối sống của mỗi dân tộc.

Câu 7: Nâng cao trình độ quản lý và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ở nội dung?

A. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

B. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ.

C. Mục tiêu khoa học và công nghệ.

D. Am hiểu khoa học kĩ thuật.

Câu 8: Tên hệ thống tri thức về bản chất và các quy luật tồn tại, phát triển của các sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy?

A. Khoa học.

B. Công nghệ.

C. Kiến thức.

D. Khoa học và công nghệ.

Câu hỏi 9: Việc hoàn thiện việc thực hiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài, phát triển khoa học và công nghệ được thực hiện theo hướng nào?

A. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

B. Tạo lập thị trường khoa học và công nghệ.

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

D. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 10: Nhiệm vụ của văn hóa là gì?

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.

B. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

C. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

D. Cả A,B,C.

Câu 11: Có mấy hướng phát triển ở nước ta để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

MỘT.3.

B 4.

C.5.

D.6.

Câu 12: Giáo viên bộ môn GDCD đề nghị học sinh A tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD. Để góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, theo bạn, Nên

A. tham gia tích cực.

B. từ chối vì bản thân không thích môn học này.

C. chọn một môn học khác vì nó phù hợp hơn với bạn.

D. tham gia để thầy không thành kiến ​​với mình.

Câu 13: Khái niệm “trọng nam khinh nữ” được hiểu là

A. ủng hộ vai trò và tầm quan trọng của nam giới và phụ nữ.

B. coi thường, đánh giá thấp vai trò, vị trí của phụ nữ.

C. sự coi thường, đánh giá thấp vai trò của phụ nữ.

D. đề cao vai trò của nam giới, xem nhẹ và đánh giá thấp vai trò của phụ nữ.

Câu 14: Nêu vai trò của quốc phòng, an ninh đối với đất nước?

A. Bảo vệ và trực tiếp bảo vệ Tổ quốc.

B. Có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ và kiên quyết bảo vệ Tổ quốc.

C. Điều kiện tiên quyết để kiên quyết giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

D. Cơ sở để kiên quyết giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 15: Lực lượng chủ yếu bảo vệ Tổ quốc là gì?

A. Quân đội nhân dân.

B. Cảnh sát nhân dân.

C. Chính quyền địa phương.

D. Cả A và B.

Câu 16: Bảo vệ Tổ quốc là…. thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Trong “…” phải không?

A. Nhiệm vụ.

B. Nhiệm Vụ Quan Trọng.

C. Nhiệm vụ trọng yếu.

D. Nghĩa vụ.

Câu 17: T học xong đại học nhưng không tìm được việc làm. Để có thu nhập, T chung vốn với C mở cửa hàng kinh doanh ăn uống nhưng bố mẹ T phản đối vì không muốn con làm nghề tự do nên không cho tiền làm vốn. Thấy D là anh trai của T nên đã giúp T và C vay vốn làm ăn. Ai là người thực thi tốt chính sách giải quyết việc làm?

AT và C.

bố mẹ BT

C. D, T và C.

D.T và DỄ DÀNG

Câu 18: Nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là gì?

A. Sức mạnh của thời gian.

B. Sức mạnh dân tộc.

C. Quyền năng khách quan.

D. Quyền năng chủ quan.

Câu 19: Sức mạnh thời đại bao gồm?

A. Sức mạnh của khoa học và công nghệ.

B. Sức mạnh của lực lượng tiến bộ.

C. Sức mạnh của cách mạng thế giới.

D. Cả A,B,C.

Câu 20: Lực lượng bảo vệ Tổ quốc gồm?

A. Con người.

B. Phương tiện vật chất.

C. Các khả năng khác của quốc gia.

D. Cả A,B,C.

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Vì sao Đảng ta xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”? (2 điểm)

Câu 2: Chiến dịch Giờ trái đất thực hiện hành động gì? Hoạt động này mang lại lợi ích gì cho môi trường? (2 điểm)

Câu 3: Học sinh phải làm gì để củng cố quốc phòng, an ninh? (1 điểm)

2. Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

ĐA

hoặc

hoặc

một cách dễ dàng

BỎ

hoặc

hoặc

hoặc

BỎ

một cách dễ dàng

CÂU

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

BỎ

hoặc

một cách dễ dàng

hoặc

một cách dễ dàng

hoặc

BỎ

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

II. Tự luận (5 điểm)

Câu hỏi 1:

Đảng ta xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” vì:

  • Chỉ thông qua giáo dục, con người mới tiếp thu được nền văn minh nhân loại, từ đó mới có thể phát triển tư duy và tiếp nối các nền văn minh nhân loại. (0,75)
  • Giáo dục đầy đủ sẽ là nền tảng để phát triển kinh tế đất nước, bước vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (0,75)
  • Giáo dục sẽ là cơ sở cơ bản để thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực của đất nước. (0,5)

Câu 2:

– “Chiến dịch giờ trái đất” là chiến dịch thực hiện hành động tắt điện trong vòng 1 giờ (0,5 điểm)

– Hành động tắt điện sẽ mang lại những lợi ích sau: (1,5 điểm)

  • Tiết kiệm điện cho gia đình và đất nước;
  • Giảm hiệu ứng nhà kính, giảm sự nóng lên toàn cầu;
  • Giúp bảo vệ môi trường;

Câu 3:

Là học sinh, em phải làm những việc sau để củng cố quốc phòng, an ninh: (học sinh nêu đúng được 2 việc)

  • Tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn đảm bảo ANTT địa phương;
  • Phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống tội phạm;
  • Tham gia các hoạt động chống xã hội;
  • Báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi chống phá nhà nước;

Mời bạn đọc tham khảo thêm phần Soạn bài lớp 11 có liên quan để có thêm thông tin hữu ích.

Qua bài trên Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 có đáp án đã giải đáp được vấn đề bạn cần tìm kiếm hay không? Nếu chưa bạn hãy bình luận góp ý về Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 có đáp án ở phía dưới để TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN thay đổi và cải thiện chất lượng bài viết ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cảm ơn bạn đã ghé qua Website: thpt-luongvancan.edu.vn của TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN.
Danh Mục: Lớp 11

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button