Hóa học 11 Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 19

Hóa học 11 Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng được thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11 Bài 19

I. Cacbon

1. Đơn chất

– Chất rắn, không tan trong nước, có 4 dạng thù hình: Kim cương, than chì, Fuleren, than vô định hình.

– Tính khử:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung

– Tính oxi hóa:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 1

2. Oxit

a. Cacbon monooxit (CO)

– CO là oxit trung tính. Không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, rất độc.

– Hoá tính quan trọng là tính khử ở nhiệt độ cao:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 2

b. Cacbon đioxit (CO2)

– Khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, dễ hóa lỏng, không duy trì sự cháy và sự sống. Ở trạng thái rắn, CO2gọi là nước đá khô.

– CO2là một oxit axit.

CO2+ H2O → H2CO3

CO2+ NaOH → NaHCO3

– Tính oxi hóa:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 3

3. Axit cacbonic

– Là axit rất yếu và kém bền.

H2CO3→ CO2↑ + H2O

– Trong nước, điện li yếu:

H2CO3→ HCO3+ H+

HCO3→ CO32-+ H+

4. Muối cacbonat

– Tính tan: Muối axit đa số dễ tan (trừ NaHCO3hơi ít tan). Muối trung hoà không tan trong nước (trừ cacbonat của kim loại kiềm và amoni).

– Tác dụng với axit:

CaCO3+ 2HCl → CaCl2+ CO2+ H2O

– Tác dụng với dung dịch kiềm:

NaHCO3+ NaOH → Na2CO3+ H2O

– Thủy phân trong nước tạo môi trường kiềm:

CO32-+ H2O → HCO3+ OH

HCO3+ H2O → H2CO3+ OH

– Dễ bị nhiệt phân hủy:

2NaHCO3→ Na2CO3+ CO2+ H2O

CaCO3→ CaO + CO2

II. Silic

1. Đơn chất

– Silic là chất rắn có 2 dạng thù hình: Si vô định hình, Si tinh thể.

– Si là phi kim yếu, tương đối trơ.

– Tính khử:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 4

– Tính oxi hóa:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 5

2. Silic đioxit (SiO2)

– Dạng tinh thể, không tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy là 1713oC, tồn tại trong tự nhiên ở dạng cát và thạch anh.

– Tan chậm trong kiềm hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy:

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 6

– Tác dụng với HF (dùng để khắc thủy tinh).

SiO2+ 4HF → SiF4+ 2H2O

3. Axit silixic (H2SiO3)

– Là chất keo, không tan trong nước. Khi sấy khô, axit silixic mất 1 phần nước tạo Silicagen (được dùng để hút ẩm):

ly thuyet luyen tap tinh chat cua cacbon silic va hop chat cua chung 7

– H2SiO3là axit rất yếu, yếu hơn H2CO3:

Na2SiO3+ CO2+ H2O → Na2CO3+ H2SiO3↓

4. Muối silicat

– Muối silicat của kim loại kiềm tan trong nước và bị thủy phân mạnh tạo môi trường kiềm:

Na2SiO3+ 2H2O → 2NaOH + H2SiO3↓

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 19

Bài 1 (trang 86 SGK Hóa 11)

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Lời giải:

Giống nhau:đều là oxit axit

CO2+ 2NaOH → Na2CO3+ H2O

SiO2tan chậm trong kiềm đặc nóng, tan dễ trong kiềm nóng chảy:

SiO2+ 2NaOHn,c→ Na2SiO3+ H2O

Khác nhau:

CO2 SiO2
– Tính chất vật lí:

+ Chất khí không màu

+ Tan ít trong nước

– Tính chất hóa học:

+ Có tính oxi hóa

CO2+ 2Mg → C + 2MgO

– Tính chất vật lí:

+ Chất rắn

+ Không tan trong nước

– Tính chất hóa học:

+ Tan trong axit HF

SiO2+ HF → SiF4+ 2H2O

Bài 2 (trang 86 SGK Hóa 11)

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ?

A. C và CO

B. CO2và NaOH

C. K2CO3và SiO2

D. H2CO3và Na2SiO3

E. CO và CaO

G. CO2và Mg

H. SiO2và HCl

I. Si và NaOH

Lời giải:

Đáp ánA,C,E,H

Phương trình hóa học của những có tham gia phản ứng:

B. CO2+ 2NaOH → Na2CO3+ H2O (Hoặc CO2+ NaOH → NaHCO3)

D. H2CO3+ Na2SiO3→ Na2CO3+ H2SiO3↓

G. 2Mg + CO2→ C + 2MgO

I. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3+ 2H2

Bài 3 (trang 86 SGK Hóa 11)

Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

bai 3 trang 86 sgk hoa 11 1

1. C + O2–to→ CO2

2. CO2+ 2NaOH → Na2CO3+ H2O

3. Na2CO3+ Ba(OH)2→ BaCO3↓ + 2NaOH

4. SiO2+ 2NaOHđặc, nóng→ Na2SiO3+ H2O

5. Na2SiO3+ 2HCl → 2NaCl + H2SiO3

Bài 4 (trang 86 SGK Hóa 11)

Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3và Na2CO3tác dụng với dung dịch H2SO4dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

A. 3,18 g Na2CO3và 2,76 g K2CO3

B. 3,81 g Na2CO3và 2,67 g K2CO3

C. 3,02 g Na2CO3và 2,25 g K2CO3

D. 4,27 g Na2CO3và 3,82 g K2CO3

Lời giải:

– Đáp ánA

– Gọi số mol của Na2CO3là x và của K2CO3là y mol

bai 4 trang 86 sgk hoa 11 2

Ta có hệ phương trình:

bai 4 trang 86 sgk hoa 11 3 1

⇒ mNa2CO3= 106.0,03 = 3,18 (gam)

mK2CO3= 138.0,02 = 2,76 (gam)

⇒ Đáp án A

Bài 5 (trang 86 SGK Hóa 11)

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X?

Lời giải:

bai 5 trang 86 sgk hoa 11 5

Gọi số mol của H2là x, của CO là y mol

bai 5 trang 86 sgk hoa 11 6bai 5 trang 86 sgk hoa 11 7

Bài 6 (trang 86 SGK Hóa 11)

Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3và SiO2cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%.

Lời giải:

Số mol thuỷ tinh là:

bai 6 trang 86 sgk hoa 11 1

Từ công thức của thuỷ tinh suy ra:

nK2CO3= nPbCO3= nthuỷ tinh= 0,01.106 mol

Khối lượng K2CO3= 0,01. 106. 138(g) = 1,38. 106(g) = 1,38 (tấn)

Khối lượng PbCO3= 0,01. 106. 267(g) = 2,67. 106(g) = 2,67(tấn)

nSiO2= 6nthuỷ tinh= 6. 0,01. 106mol = 0,06. 106mol

Khối lượng SiO2= 0,06. 106. 60(g) = 3,6 tấn

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 19 có đáp án

Bài 1:Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2và H2. Cho toàn bộ X tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch HNO3loãng (dư) được 8,96 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Thành phần phần trăm thể tích khí CO trong X là

A. 57,15%.

B. 14,28%.

C. 28,57%.

D. 18,42%.

Lời giải

Đáp án: C

Y: luyen tap tinh chat cacbon 1

⇒ nCu= 3/2nNO= 0,6 mol

luyen tap tinh chat cacbon 2

⇒ nCO+ nH2= n[O] CuO= nCu= 0,6 mol. Gọi nCO= x mol; nH2= y mol

⇒ x + y = 0,6 (1) ⇒ nCO2= 0,7 – 0,6 = 0,1 mol

Bảo toàn C và H ta có: nH2= nH2O= n[O] H2O= 2nCO2+ nCO

⇒ y = 2.0,1 + x ⇒ y – x = 0,2 mol (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2; y = 0,4

%VCO= 0,2 : 0,7.100% = 28,57%

Bài 2:Dẫn khí CO đi qua 20 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2sinh ra bằng 300 ml dung dịch Ba(OH)21M thì thu được 39,4 gam kết tủa. Cho chất rắn X vào dung dịch AgNO3dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 43,2.

B. 47,2.

C. 86,4.

D. 64,8.

Lời giải

Đáp án: B

nBa(OH)2= 0,3 mol

CO + CuO → CO2+ Cu

nCO2= nBaCO3= 0,2 mol

Chú ý: Trường hợp CO2dư không thể xảy ra vì nCuO= 0,25

Chất rắn X gồm 0,2 mol Cu và 0,05 mol CuO

⇒ kết tủa gồm 0,4 mol Ag + 0,05 mol CuO; m = 108.0,4 + 80.0,05 = 47,2 (gam)

Bài 3:Nung nóng 50 gan NaOH với 40 gam cát khô (chứa SiO2và tạp chất trơ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X vào nước dư thu được dung dịch Y và một phần cặn không tan. Hấp thụ 2,24 lít khí CO2vào dung dich Y, thu được 5,85 gam kết tủa. hàm lượng SiO2trong cát là

A. 90%.

B. 96%.

C. 75%.

D. 80%.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 4:Nhiệt phân hết 4,84g X gồm KHCO3và NaHCO3đến phản ứng hoàn toàn được 0,56 lít khí đktc. Tìm phần trăm khối lượng của NaHCO3trong X:

A. 16,02%

B. 17,36%

C. 18,00%

D. 14,52%

Lời giải

Đáp án: B

nKHCO3+ nNaHCO3= 2nCO2= 0,05 mol

Từ khối lượng hỗn hợp ⇒ nNaHCO3= 0,01 mol

⇒ %mNaHCO3= 17,36%

Bài 5:Ở nhiệt độ cao, cacbon monooxit (CO) có thể khử tất cả các oxit trong dãy nào sau đây ?

A. CaO, CuO, ZnO, Fe3O4.

B. CuO, FeO, PbO, Fe3O4.

C. MgO, Fe3O4, CuO, PbO.

D. CuO, FeO, Al2O3, Fe2O3.

Lời giải

Đáp án: B

CO khử được các oxit của kim loại sau Al

Bài 6:Thổi khí CO2vào bình nước vôi trong cho tới dư, sau phản ứng:

A. thu được muối duy nhất CaCO3.

B. thu được muối duy nhất Ca(HCO3)2.

C. thu được hỗn hợp 2 muối CaCO3và Ca(HCO3)2.

D. không thu được muối.

Lời giải

Đáp án: B

Bài 7:Nhiệt phân hoàn toàn 40g một quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96lít CO2đktc. Tính độ tinh khiết của quặng trên:

A. 84%

B. 50%

C. 40%

D. 92%

Lời giải

Đáp án: D

Quặng đôlômit: MgCO3.CaCO3(0,2) –toC→ CaO + MgO + 2CO2(0,4 mol)

Độ tinh khiết = [(0,2.184)/40]. 100% = 92%

Bài 8:Hỗn hợp X gồm Na2CO3; NaHCO3và KHCO3cho phản ứng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được 25g kết tủa. Nếu cho X vào dung dịch HCl dư thì được bao nhiêu lít CO2đktc:

A. 2,8 lít

B. 5,6 lít

C. 4,48 lít

D. 3,36 lít

Lời giải

Đáp án: B

Bảo toàn C ta có: nCO32-+ nHCO3= nCaCO3= 0,25 mol

X + HCl → CO2

nCO2= nCO32-+ nHCO3= 0,25 mol ⇒ V = 5,6 lít

Bài 9:Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa Na2CO3được dung dịch X và 1,12 lít CO2đktc. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X được m gam kết tủa. Tìm m:

A. 10g

B. 7,5g

C. 5g

D. 15g

Lời giải

Đáp án: A

Cho từ H+vào CO32-xảy ra phản ứng theo thứ tự:

H++ CO32-→ HCO3(1)

H++ HCO3→ CO2+ H2O (2)

nH+= nCO2+ nHCO3(1) = 0,2 mol

⇒ nHCO3(1) = 0,15 mol

nHCO3dư= nHCO3(1) – nHCO3(2) = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol

nCaCO3= nHCO3dư= 0,1 mol ⇒ m = 10 gam

Bài 10:Khí nào sau đây gây cảm giác chóng mặt, buồn nôn khi sử dụng bếp than ở nơi thiếu không khí ?

A. CO.

B. CO2.

C. SO2.

D. H2S.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 11:Cho các sơ đồ sau :

RO + CO → R + CO2

R + 2HCl → RCl2+ H2

RO có thể là oxit nào sau đây ?

A. CuO, ZnO, FeO

B. ZnO, FeO, MgO

C. MgO, FeO, NiO

D. FeO,ZnO, NiO

Lời giải

Đáp án: D

Bài 12:Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

A. CO2+ dung dịch BaCl2

B. SO2+ CaCO3(trong dung dịch)

C. CO2+ dung dịch Na2CO3

D. CO2+ dung dịch NaClO

Lời giải

Đáp án: A

Bài 13:Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. SiO2+ Na2CO3→ Na2SiO3+ CO2

B. Na2SiO3+ CO2+ H2O → Na2CO3+ H2SiO3

C. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3+ 2H2

D. SiO2+ 2NaOH (loãng) → Na2SiO3+ H2O

Lời giải

Đáp án: D

Bài 14:Người ta thường dùng cát (SiO2) làm khuôn đúc kim loại. Để làm sạch hoàn toàn những hạt cát bám trên bè mặt vật dụng làm bằng kim loại có thể dùng dung dịch nào sau đây ?

A. dung dịch HCl

B. dung dịch HF

C. dung dịch NaOH loãng

D. dung dịch H2SO3

Lời giải

Đáp án: B

Bài 15:Nhiệt phân hoàn toàn 25,9 gam muối hidrocacbonat của một kim loại R có hóa trị II không đổi. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Kim loại R là

A. Cu

B. Mg

C. Ba

D. Ca.

Lời giải

Đáp án: C

R(HCO3)2→ 2CaCO3

0,1 ← 0,2 (mol)

⇒ R(HCO3)2= 25,9 : 0,1 = 259 ⇒ R = 137 (Ba)

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 11 Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng do thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi:Trường TH Văn Thủy

Chuyên mục:Hoá học 11

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button