Hóa học 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 21

Hóa học 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ được thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11 Bài 21

I. Công thức đơn giản nhất

1. Công thức đơn giản nhất (CTĐGN)

– Cho biết số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

– Cho biết tỉ lệ đơn giản nhất giữa số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ:CTĐGN của etilen (CH2)n, của glucozo (CH2O)n(với n là số nguyên dương, chưa xác định).

2. Cách thiết lập CTĐGN

Hợp chất chứa C, H, O có dạng CxHyOz.

* Để lập CTĐGN ta lập:

x : y : z = nC: nH: nO

= mC/12 : mH/1 : mO/16

= %(m)C/12 : %(m)H/1 : %(m)O/16

Sau đó biến đổi thành tỷ lệ tối giản.

II. Thiết lập công thức phân tử

1. Xác định khối lượng mol phân tử

– Đối với chất khí và chất lỏng dễ hóa hơi, người ta xác định khối lượng mol phân tử dựa vào tỉ khối của chúng (ở thể khí) so với chất khí đã biết theo công thức:

MA= MB.dA/B; MA= 29.DA/kk

– Đối với chất rắn và chất lỏng khó hóa hơi, người ta đo độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch so với dung môi và tính được khối lượng mol phân tử của chất tan không bay hơi, không chất điện li.

2. Thiết lập công thức phân tử (CTPT)

Cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phần tử hợp chất.

Ví dụ:CTPT của etilen C2H4, glucozo C6H12O6, benzen C6H6. Liên hệ với CTĐGN ở trên, hệ số n đối với etilen: n = 2, với glucozo n = 6.

* Quan hệ giữa CTPT và CTĐGN:

– Số nguyên tử của các nguyên tố trong CTPT là số nguyên lần trong CTĐGN.

– Trong nhiều trường hợp, CTĐGN chính là CTPT.

– Một số chất có CTPT khác nhau, nhưng có cùng CTĐGN.

* Cách lập CTPT hợp chất hữu cơ:

a. Dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố

ly thuyet cong thuc phan tu hop chat huu co 2

b. Thông qua CTĐGN

Từ CTĐGN ta có CTPT là (CTĐGN)n.

Để xác định giá trị n ta dựa vào khối lượng mol phân tử M.

c. Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy

ly thuyet cong thuc phan tu hop chat huu co 1 1

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 21

Bài 1 (trang 95 SGK Hóa 11)

Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a. Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

b. Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Lời giải:

a) Vì dA/không khí= 2,07 ⇒ MA= 2,07.29 = 60

(vì Mkhông khí= 29)

b) Ta có:

bai 1 trang 95 sgk hoa 11 1 1

Bài 2 (trang 95 SGK Hóa 11)

Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,69. Lập công thức phân tử của limonen.

Lời giải:

Gọi công thức của limonen là CxHy

Ta có:

%H = 100% – %C = 100% – 88,235% = 11,765%

dlimonen/kk= 4,69 ⇒ Mlimonen= 4,69.29 = 136

Ta có:

bai 2 trang 95 sgk hoa 11 1 1

⇒ x : y ≈ 5 : 8

⇒ công thức (C5H8)n

⇒ M(C5H8)n= MC+ MH= n(12.5 + 8) = 68n = 136

⇒ n = 2

Công thức phân tử limonen là C10H16.

Bài 3 (trang 95 SGK Hóa 11)

Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,180 gam nước. Thể tích hơi của 0,30 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử của chất A.

Lời giải:

Gọi công thức hợp chất hữu cơ là CxHyOz(x,y,z nguyên dương)

bai 3 trang 95 sgk hoa 11 1 1

mO= mA– (mC+ mH) = 0,3 – (0,01.12 + 0,02.1) = 0,16(g)

⇒ nO=bai 3 trang 95 sgk hoa 11 2 1= 0,01(mol)

nC: nH: nO= 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

⇒ công thức phân tử (CH2O)n

Ta có: mA= 30n = 60 ⇒ n = 2

⇒ Công thức phân tử của A là C2H4O2

Bài 4 (trang 95 SGK Hóa 11)

Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

Lời giải:

Gọi công thức tổng quát của anetol là CxHyOz(x,y,z nguyên dương)

%O = 100% – (%C + %H) = 100% – (81,08 + 8,1)% = 10,82%

bai 4 trang 95 sgk hoa 11 1 1

(Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên là 0,76)

⇒ Công thức đơn giản nhất của anetol là C10H12O

Ta có: M(C10H12O)n= 148

⇒ (10.12 + 12 + 16).n = 148 ⇒ n = 1

Vậy công thức phân tử là C10H12O

Bài 5 (trang 95 SGK Hóa 11)

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O

B. C4H8O2

C. C5H12O

D. C4H10O2

Lời giải:

– Đáp ánB

– Gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz(x,y,z nguyên dương)

bai 5 trang 95 sgk hoa 11 1

Suy ra X có CTTQ là: (C2H4O)n

Ta có: M(C2H4O)n= 44n = 88 ⇒ n = 2

CT của hợp chất X là: C4H8O2

⇒ Đáp án B

Bài 6 (trang 95 SGK Hóa 11

Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

A. CH3O

B. C2H6O2

C. C2H6O

D. C3H9O3

Lời giải:

– Đáp ánB

– Vì dZ/H2= 31 ⇒ MZ= 2.31 = 62

Gọi công thức phân tử của Z là (CH3O)n

⇒ MZ= 31n = 62 ⇒ n = 2 ⇒ Đáp án B

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 21 có đáp án

Bài 1:Hợp chất hữu cơ X ( C, H, O N) có công thức trùng với công thức đơn giản nhất, đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X, thu được 4,48 lít CO2; 1,12 lít N2 (các khí đều đo (đktc)) và 4,5 gam H2O. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 7

B. 6

C. 5

D. 9.

Lời giải

Đáp án: C

nCO2= nC= 0,2 ⇒ mC= 2,4g

nN= 2nN2= 0,1 ⇒ mN= 1,4g

nH= 2nH2O= 0,5 ⇒ mH= 0,5g

⇒ mO= mX– mC– mH– mN= 3,2g ⇒ nO= 0,2 mol

nC: nH: nO: nN= 0,2 : 0,5 : 0,2 : 0,1 = 2: 5 : 2 : 1

⇒ CTPT X: C2H5O2N ⇒ Số nguyên tử H là 5

Bài 2:Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mc = 54,54% ; %mH = 9,09% còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với CO2bằng 2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12O

B. C2H4O

C. C3H4O3

D. C4H8O2.

Lời giải

Đáp án: D

Gọi công thức phân tử là: CxHyOz

x : y : z = %mC/12 : %mH/1 : %mO/16 = 4,545 : 9,09 : 2,3 = 2 : 4 : 1

⇒ CTĐG nhất: (C2H4O)n

MX= 88 ⇒ n = 2 ⇒ CTPT X: C4H8O2

Bài 3:Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2thu dược 4 lít CO2và 5 lít hơi H2O (có thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C4H10

B. C4H8O2

C. C4H10O2

D. C3H8O.

Lời giải

Đáp án: A

Gọi công thức phân tử là: CxHyOz

Cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng với tỉ lệ số mol

Bảo toàn nguyên tố O: nO (O2)+ nO(X)= 2nCO2+ nH2O

⇒ 2.6 + nO(X)= 2. 4 + 5

⇒ nO(X)= 1 mol = nX⇒ Trong X có 1 nguyên tử oxi

CxHyOz(1) → xCO2(4) + y/2 H2O (5 mol)

⇒ x = 4 ; y = 10 ⇒ CTPT: C4H10O

Bài 4:Oxi hóa hoàn toàn 4,92g một hợp chất A chứa C, H, O, N và O rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình chứa H2SO4đậm đặc, bình chứa KOH thì thấy khối lượng bình chứa H2SO4đặc tăng thêm 1,81mg, bình chứa KOH tăng thêm 10,56g. Ở thí nghiệm khác, khi nung 6,15g hợp chất A với CuO thì thu được 0,55l (đktc) khí N2. Hàm lượng phần trăm của Oxi trong A là bao nhiêu?

A. 26,215%

B. 58,54%

C. 11,18%

C. 4,065%

Lời giải

Đáp án: A

mbình 1 tăng= mH2O= 1,81 ⇒ mH= 0,2g

mbình 2 tăng= mCO2= 10,56g ⇒ mC= 2,88g

Nung 6,15g A ⇒ 0,55l N2

⇒ Nung 4,92g A ⇒ (4,92/6,15). 0,55 = 0,44l N2⇒ mN= 0,55g

⇒ mO= mA– mC– mH– mN= 1,29g

⇒ %mO= 1,29 : 4,92 .100% = 26,215%

Bài 5:Hợp chất A chứa các nguyên tố C, H, O. Khi đốt A cần dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có nó và thu được lượng khí CO2và H2O theo tỉ lệ khối lượng CO2so với khối lượng nước = 22/9. Công thức đơn giản nhất của A là:

A. C4H6O

B. C3H6O

C. C3H6O2

D. C4H6O2

Lời giải

Đáp án: B

Gọi CTPT của A là: CxHyOz

CxHyOz+ (x + y/4 + z/2) O2→ x CO2+ y/2 H2O

Theo đề bài ta có:

(x + y/4 + z/2) = 8. 16z => 4x + y = 18z (1)

cong thuc phan tu hop chat huu co 1 1

Từ (1)(2) ⇒ x = 3z

⇒x : y : z = 3z : 6z : z = 3 : 6 : 1 ⇒ CTĐG: C3H6O

Bài 6:Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là:

A. C2H3O

B. C20H30O

C. C4H6O

D. C4H6O2

Lời giải

Đáp án: B

Bài 7:Phân tích chất hữu cơ X chứa C, H, O ta có:

mC: mH: mO= 2,24 : 0,357 : 2. Công thức đơn giản nhất của X là:

A. C6H12O4

B. CH3O

C. C3H6O2

D. C3H6O

Lời giải

Đáp án: C

Gọi CTPT X là: CxHyOz

cong thuc phan tu hop chat huu co 2 1

= 0,187 : 0,375 : 0,125 = 3 : 6 : 2

⇒ CTĐG: C3H6O2

Bài 8:Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X (C, H, O) dùng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) và thu được 0,25 mol H2O. Công thức phân tử của X là: (biết 70 < MX< 83)

A. C2H5O

B. C4H8O

C. C3H6O

D. C4H10O

Lời giải

Đáp án: D

Gọi CTPT CxHyOz

X + O2→ CO2+ H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mCO2= mX+ mO2– mH2O= 8,8g

mC= 2,4g; mH= 0,5g ⇒ mO= 0,8g

cong thuc phan tu hop chat huu co 3 1

⇒ X có dạng (C4H10O)n

⇒ Ta có 70 < 74n < 83 ⇒ n = 1 ⇒ CTPT: C4H10O

Bài 9:Một hiđrocabon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Công thức phân tử của X là:

A. C2H6

B. CH4

C. C2H4

D. C2H2

Lời giải

Đáp án: A

CTPT: CxHy

⇒ 12x + y = 30

⇒ 12x < 30 ⇒ x < 2,5

Nếu x = 1 ⇒ y = 18 (loại)

Nếu x = 2 ⇒ y = 6 ⇒ C2H6

Bài 10:Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất A, cần dùng 250ml O2, chỉ tạo ra 200ml CO2và 200ml hơi nước( các thể tích đo cùng điều kiện). Công thức phân tử của A là:

A. C2H4

B. C2H6O

C. C2H4O

D. C3H6O

Lời giải

Đáp án: C

CxHyOz+ 2,5O2→ 2CO2+ 2H2O

⇒ x = 2; y = 4; z = 1 ⇒ C2H4O

Bài 11:Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

A. 44

B. 46

C. 22

D. 88.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 12:Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là

A. 60

B. 30

C. 120

D. 32.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 13:Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

A. CH2O

B. C2H4O2

C. C3H6O2

D. C4H8O2.

Lời giải

Đáp án: B

CTPT của X là (CHO)nhay CnH2nOn

MX= 30.2 = 60 ⇒ (12 + 2.1 + 16)n = 60 ⇒ n = 2 ⇒ CTPT là C2H4O2

Bài 14:Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2bằng 2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12O

B. C2H4O

C. C3H4O3

D. C4H8O2.

Lời giải

Đáp án: D

Đặt CTPT của X là CxHyOz

MX= 2.44 = 88;

nCO2= 0,2 mol

nH2O= 0,2 mol

nX= 0,05 mol

Bảo toàn nguyên tố C: 0,05x = 0,2 ⇒ x = 4

Bảo toàn nguyên tố H: 0,05y = 2.0,2 ⇒ y = 8

12.4 + 8.1 + 16z = 88 ⇒ z = 2 ⇒ CTPT: C4H8O2

Bài 15:Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Thu được 6,72 lít CO2(đktc) và 5,4 gam H2O. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,7 gam N2 cùng nhiệt độ,áp suất. Xác định công thức phân tử của X.

A. C5H10O

B. C3H6O2

C. C2H2O3

D. C3H6O.

Lời giải

Đáp án: B

Gọi CTPT là CxHyOz

nCO2= nC= 0,3 mol; nH= 0,6 mol

mO= mX– mC– mH= 7,4 – 0,3.12 – 0,6.1 = 3,2g

⇒ nO= 0,2

x : y : z = nC: nH: nO= 0,3 : 0,6 : 0,2 = 3 : 6 : 2 ⇒ CTĐG của X: (C3H6O2)n

1,85g X có thể tích bằng 0,7 gam N2⇒ MX= 74 ⇒ n = 1 ⇒ X là C3H6O2

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ do thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi:Trường TH Văn Thủy

Chuyên mục:Hoá học 11

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button