Hóa học 11 Bài 44: Anđehit – Xeton – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 44

Hóa học 11 Bài 44: Anđehit – Xeton được thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11 Bài 44

A. Anđehit

I. Định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp

1. Đặc điểm cấu tạo, phân loại

a. Cấu tạo

– Công thức tổng quát của anđehit là: R(CHO)m(m ≥ 1).

R có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon và đặc biệt có hợp chất CHO-CHO, trong đó m = 2, R không có.

– Công thức của anđehit no đơn chức, mạch thẳng:

CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

– Trong phân tử anđehit có nhóm chức -CHO liên kết với gốc R có thể no hoặc không no.

b. Phân loại

– Dựa vào đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon:

+ Anđehit no.

+ Anđehit không no.

+ Anđehit thơm.

– Dựa vào số nhóm –CHO:

+ Anđehit đơn chức.

+ Anđehit đa chức.

ly thuyet andehit 1

CH2=CH-CH=O propenal: Anđehit không no.

C6H5-CH=O benzanđehit: Anđehit thơm.

O=CH-CH=O anđehit oxalic: Anđehit đa chức.

2. Danh pháp

– Tên thay thế:Tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + al.

– Tên thông thường:anđehit + tên axit tương ứng.

ly thuyet andehit 2ly thuyet andehit va

II. Tính chất vật lý

– Ở điều kiện thường, các anđehit đầu dãy là các chất khí và tan rất tốt trong nước. Các anđehit tiếp theo là các chất lỏng hoặc rắn, độ tan giảm khi phân tử khối tăng.

– Nhiệt độ sôi của anđehit thấp hơn của rượu tương ứng vì giữa các phân tử anđehit không có liên kết hidro.

Dung dịch bão hòacủa anđehit fomic (37 – 40%) được gọi là fomalin.

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

ly thuyet andehit 3

2. Phản ứng oxi hóa

a. Tác dụng với ion bạc trong dung dịch amoniac

ly thuyet andehit va xeton 1

Phản ứng trên còn được gọi là phản ứng tráng bạc.

Hay:

ly thuyet andehit va xeton 2

Nhận xét:Anđehit vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.

b. Tác dụng với brom và kali pemanganat

Anđehit rất dễ bị oxi hoá, nó làm mất màu nước brom, dung dịch kali pemanganat và bị oxi hoá thành axit cacboxylic, thí dụ:

RCH=O + Br2+ H2O → R-COOH + 2HBr

* Chú ý:Đối với HCHO phản ứng xảy ra như sau:

HCH=O + 2Br2+ H2O → CO2+ 4HBr

3. Phản ứng ở gốc hidrocacbon

Nguyên tử hiđro ở bên cạnh nhóm cacbonyl để tham gia phản ứng.

Ví dụ:

ly thuyet andehit va xeton 3

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Điều chế

– Từ ancol:Oxi hóa ancol bậc I.

ly thuyet andehit va xeton 4

– Fomanđehit được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hoá metanol nhờ oxi không khí ở 600ºC – 700ºC với xúc tác là Cu hoặc Ag:

ly thuyet andehit 4

– Từ hiđrocacbon:

ly thuyet andehit va xeton 5

2. Ứng dụng

– Fomanđehit:

+ Fomanđehit được dùng chủ yếu để sản xuất poli(phenolfomanđehit) (làm chất dẻo) và còn được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

+ Dung dịch 37- 40% fomanđehit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là fomol) được dùng để ngâm xác động vật,

– Axetanđehit: Axetanđehit chủ yếu được dùng để sản xuất axit axetic.

B. XETON

I. Định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp

1. Đặc điểm cấu tạo

Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm C=O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon.

Công thức tổng quát:

ly thuyet xeton 1

Trong đó R, R’ là gốc hiđrocacbon có thể giống hoặc khác nhau.

Ví dụ:

ly thuyet xeton 2

2. Danh pháp

Theo IUPAC, tên thay thế của xeton gồm tên của hiđrocacbon tương ứng ghép với đuôi on, mạch chính chứa nhóm >C=O, đánh số 1 từ đầu gần nhóm đó. Tên gốc – chức của xeton gồm tên hai gốc hiđrocacbon đính với nhóm >C=O và từ xeton. Ví dụ:

ly thuyet xeton 3

II. Tính chất vật lý

– Axeton là chất lỏng, các xeton khác là chất rắn, thường có mùi thơm.

– Axeton tan vô hạn trong nước, các xeton khác có độ tan giảm dần khi mạch cacbon tăng.

– Axeton dùng làm dung môi và nguyên liệu đầu để tổng hợp một số chất hữu cơ.

III. Tính chất hóa học

1. Cộng với hidro tạo rượu bậc 2

ly thuyet xeton 4

2. Cộng với bisunfit tạo kết tủa

ly thuyet xeton 5

3. Khó bị oxi hóa

Xeton không bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3(không tráng gương) hoặc Cu(OH)2nhưng có thể bị oxi hóa mạnh thì bị cắt mạch cacbon.

4. Tác dụng với amin

ly thuyet xeton 6

5. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon

Nguyên tử hiđro ở bên cạnh nhóm cacbonyl dễ tham gia phản ứng.

Ví dụ:

ly thuyet xeton 7

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Điều chế

– Từ ancol: oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II.

ly thuyet andehit va xeton 6

– Oxi hoá cumen rồi chế hoá với axit sunfuric thu được axeton cùng với phenol.

ly thuyet xeton 8

2. Ứng dụng

Axeton có khả năng hoà tan tốt nhiều chất hữu cơ và cũng dễ dàng được giải phóng ra khỏi các dung dịch đó (do tsthấp) nên được dùng làm dung môi trong sản xuất nhiều loại hoá chất, kể cả một số polime.

Axeton còn dùng làm chất đầu để tổng hợp ra nhiều chất hữu cơ quan trọng khác như clorofom, iođofom, bisphenol-A, …

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 44

Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11)

Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Lời giải:

– Định nghĩa anđehit: Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon(1)hoặc nguyên tử hiđro.

((1): Nguyên tử cacbon này có thể của gốc hiđrocacbon hoặc của nhóm -CHO khác.)

– CTCT của anđehit có công thức phân tử C4H8O

bai 1 trang 203 sgk hoa 11 1

Bài 2 (trang 203 SGK Hóa 11)

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Lời giải:

bai 2 trang 203 sgk hoa 11 1

Trong (1), anđehit đóng vai trò là chất oxi hoá

Trong (2), anđehit đóng vai trò là chất khử.

Bài 3 (trang 203 SGK Hóa 11)

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

Lời giải:

– Phương trình hóa học của dãy chuyển hóa:

bai 3 trang 203 sgk hoa 11 1

Bài 4 (trang 203 SGK Hóa 11)

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

– Khi nhỏ dung dịch CuSO4vào thì có kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

– Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì có kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2+ 2NaOH → Na2CO3+ 2 Cu2O↓đỏ gạch+ 6H2O

Bài 5 (trang 203 SGK Hóa 11)

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3trong NH3(đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Lời giải:

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → CH3COONH4+ 2Ag↓ + 2NH4NO3

Từ phương trình ta có:

bai 5 trang 203 sgk hoa 11

Bài 6 (trang 203 SGK Hóa 11)

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a. Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

b. Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

c. Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac sinh ra bạc kim loại.

d. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát CnH2nO.

e. Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc II.

Lời giải:

a.Svì andehit có cả tính khử và tính oxi hóa

b.Đvì RCHO + H2→ RCH2OH

c.Đvì RCH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3→ RCOONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

d.Đvì CTTQ của anđ no đơn chứa mạch hở: CnH2nO

e.Đvì R1-CO-R2+ H2→ R1-CH(OH)-R2

Bài 7 (trang 203 SGK Hóa 11)

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Lời giải:

Trường hợp 1:Hai anđehit là HCHO và CH3CHO

Ta có:

bai 7 trang 203 sgk hoa 11 sua1

Trường hợp 2:Hỗn hợp hai anđehit không chứa HCHO.

Gọi công thức chung của anđehit làbai 7 trang 203 sgk hoa 11 1

bai 7 trang 203 sgk hoa 11 2 1

Theo phương trình:

bai 7 trang 203 sgk hoa 11 3

⇒ hai anđehit là : CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (etanal)

Bài 8 (trang 204 SGK Hóa 11)

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2+ O2→ 2CH3CHO (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2và CH3CHO

CH3CHO + H2O + 2AgNO3+ 3NH3→ CH3COONH4+ 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

Theo phương trình (2):

bai 8 trang 204 sgk hoa 11 4 1

nC2H4ban đầu= nC2H4pư+ nC2H4trong X= 0,075 + 0,025 = 0,1 mol

bai 8 trang 204 sgk hoa 11 4 2

Bài 9 (trang 204 SGK Hóa 11)

Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X không tác dụng với dung dịch AgNO3trong NH3nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X?

Lời giải:

a) Ta có:

%O = 100% – %C – %H = 100% – 66,67% – 11,11% = 22,22%

⇒ MX= 2,25.32 = 72

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

Ta có tỉ số:

bai 9 trang 204 sgk hoa 11

⇒ Công thức đơn giản nhất của X là C4H8O

Gọi công thức phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX= (4.12 + 8 + 16)n= 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ Công thức phân tử của X là C4H8O

b) X không tác dụng được với dung dịch AgNO3trong NH3, khi tác dụng với hiđro sinh ra X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro ⇒X là xeton

CTCT và tên gọi của X là:

bai 9 trang 204 sgk hoa 11 1

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 44 có đáp án

Bài 1:Tên thay thế của CH3-CH(CH3)-CH2-CHO là

A. 3-metylbutanal.

B. 2-metylbutan-4-al.

C. isopentanal.

D. pentanal.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 2:Khi đốt cháy hỗn hợp các anđehit cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2bằng số mol nước. Các anđehit đó là các anđehit

A. no, đơn chức.

B. no, đơn chức, mạch hở.

C. no, hai chức, mạch hở.

D. không no, đơn chức mạch hở.

Lời giải

Đáp án: B

Bài 3:Cho 3,6g anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3đặc, sinh ra 2,24 lít khí NO2(sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. HCHO.

C. C4H9CHO.

D. C2H5CHO.

Lời giải

Đáp án: A

nAg= nCO2= 0,1 mol

Nếu anđehit không phải là HCHO, M = 3,6/0,05 = 72 ⇒ C3H7O

Bài 4:Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.

D. CH2=CHCHO.

Lời giải

Đáp án: A

nAg= nNO= 0,03 mol

Bài 5:Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng vừa đủ AgNO3trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCHO.

B. CH3CHO.

C. OHC-CHO.

D. CH3CH(OH)CHO.

Lời giải

Đáp án: C

nAg/nX= 4 và nNa/nY= 2 ⇒ OHC-CHO

Bài 6:Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2(đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích của H2trong X là

A. 46,15%.

B. 35,00%.

C. 53,85%.

D. 65,00%.

Lời giải

Đáp án: A

nCO2= 0,35 mol; nH2O= 0,65 mol

Bài 7:Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2dư (xúc tác Ni, t0) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là

A. CnH2n(CHO)2(n ≥ 0).

B. CnH2n+1CHO(n ≥ 0).

C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).

D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

Lời giải

Đáp án: C

nAg/nX= 2 và nH2/nY= 2 ⇒ CnH2n-1CHO (n ≥ 2)

Bài 8:Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

A. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO.

B. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO.

C. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO.

D. HCOOCH3và HCOOCH2-CH3.

Lời giải

Đáp án: A

X, Y tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc ⇒ X,Y có nhóm chức ancol –OH và chức andehit –CHO.

⇒ Trong X, Y có 2 nguyên tử oxi.

Bài 9:Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 15,68 lít khí CO2(đktc). Giá trị của m là

A. 17,8.

B. 24,8.

C. 10,5.

D. 8,8.

Lời giải

Đáp án: A

Gọi công thức trung bình của 2 andehit là: (5,2 – 3,88)/22 = 0,06

andehit X + H2→ ancol

mH2= 1 ⇒ nX= nH2= 0,5 mol

nCO2= 0,7 => ntb= nCO2: nandehit= 1,4

m = nX. MX= 0,5.(14. 1,4 + 16) = 17,8g

Bài 10:Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc với phản ứng cộng Br2theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO.

B. HOOC-CH=CH-COOH.

C. HO-CH2-CH=CH-CHO.

D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO

Lời giải

Đáp án: D

nCO2: nX= 4

⇒ Số C trong X = 4

X tác dụng với Na ⇒ có nhóm chức –OH, phản ứng tráng bạc ⇒ có nhóm –CHO, vì có nhóm -CHO nên có phản ứng cộng Br2tỉ lện 1:1 ⇒ đáp án D

Bài 11:Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Đáp án: C

Bài 12:Cho các nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

Số nhận định đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Đáp án: C

Bài 13:Anđehit axetic không tác dụng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. dung dịch AgNO3/NH3.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 14:Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic ?

A. Cho axetilen phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 15:Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 16:Tên thông thường của CH3-CH2-CHO là

A. anđehit propanal.

B. anđehit propionic.

C. propanđehit.

D. propanal.

Lời giải

Đáp án: B

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 11 Bài 44: Anđehit – Xeton do thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Anđehit – Xeton. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi:Trường TH Văn Thủy

Chuyên mục:Hoá học 11

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button