Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 9

Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat được thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11 Bài 9

Axit nitric

I. Cấu tạo phân tử:

CTPT: HNO3ly thuyet axit nitric 1 1

II. Tính chất vật lý:

– Là chất lỏng không màu, D = 1,53g/cm3.

– Bốc khói mạnh trong không khí ẩm.

– Axit nitric không bền, khi có ánh sáng phân hủy một phần.

4HNO3→ 4NO2+ O2+ 2H2O

– Axit nitric tan vô hạn trong nước.

III. Tính chất hóa học:

1. Tính axit

Là một trong số các axit mạnh nhất, trong dung dịch:

HNO3→ H++ NO3

– Dung dịch axit HNO3có đầy đủ tính chất của môt dung dịch axit: làm đỏ quỳ tím, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối của axit yếu hơn.

2. Tính oxi hóa

Kim loại hay phi kim khi gặp axit HNO3đều bị oxi hóa về trạng thái oxi hóa cao nhất.

– Với kim loại:HNO3oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

* Với những kim loại có tính khử yếu: Cu, Ag, …

Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

* Khi tác dụng với những kim loại có tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

– HNO3đặc bị khử đến NO2.

Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O.

– HNO3loãng bị khử đến N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3+ 3N2O + 15H2O

– HNO3rất loãng bị khử đến NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3(rất loãng) → 4Zn(NO3)2+ NH4NO3+ 3H2O

* Lưu ý:Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3đặc nguội.

– Với phi kim:

Khi đun nóng HNO3đặc có thể tác dụng với phi: C, P, S, …(trừ N2và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4+ 6NO2+ 2H2O

– Với hợp chất:

– H2S, HI, SO2, FeO, muối sắt (II), … có thể tác dụng với HNO3nguyên tố bị oxi hoá trong hợp chất chuyển lên mức oxi hoá cao hơn.

Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

– Nhiều hợp chất hữu cơ như giấy, vải, dầu thông, … bốc cháy khi tiếp xúc với HNO3đặc.

IV. Ứng dụng:

– Phần lớn sử dụng để điều chế phân đạm NH4NO3, …

– Ngoài ra sử dụng sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm, dược phẩm, …

V. Điều chế:

1. Trong phòng thí nghiệm:

Axit HNO3được điều chế bằng cách cho natri nitrat hoặc kali nitrat rắn tác dụng với axit H2SO4đặc, nóng:

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a01

– Điện phân các muối nitrat của kim loại đứng sau H+của nước (sau Al).

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a02

2. Trong công nghiệp

Được điều chế từ NH3qua các giai đoạn:

NH3→ NO → NO2→ HNO3

GĐ 1: oxi hóa khí amoniac bằng oxi không khí ở nhiệt độ 850 − 900oC, có mặt chất xúc tác là platin:

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a03

GĐ 2: Oxi hóa NO thành NO2. Hỗn hợp chứa NO được làm nguội và cho hóa hợp với oxi không khí tạo thành khí nitơ đioxit:

2NO + O2→ 2NO2

GĐ 3: Chuyển hóa NO2thành HNO3. Cho hỗn hợp nitơ đioxit vừa tạo thành và oxi tác dụng với nước, sẽ thu được dung dịch axit nitric:

4NO2+ 2H2O + O2→ 4HNO3

Dung dịch HNO3thu được thường có nồng độ từ 52% đến 68%. Để có axit nitric với nồng độ cao hơn 68%, người ta chưng cất dung dịch HNO3này với H2SO4đậm đặc trong các thiết bị đặc biệt.

Muối nitrat

I. Tính chất vật lý

– Dễ tan trong nước, là chất điện ly mạnh trong dung dịch phân ly hoàn toàn thành các ion.

Ca(NO3)2→ Ca2++ 2NO3

– Ion NO3không màu, màu của 1 số muối nitrat là do màu của cation kim loại.

II. Tính chất hóa học

Các muối nitrat của kim loại kiềm và kiềm thổ có môi trường trung tính, muối của kim loại khác có môi trường axit (pH < 7).

a. Nhiệt phân muối Nitrat

Muối nitrat của các kim loại hoạt động (trước Mg):

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a04 1

Muối nitrat của kim loại từ Mg → Cu:

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a05 1

Muối của những kim loại kém hoạt động (sau Cu):

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a06 1

b. Ion NO3trong H+(axit):

NO3+ 4H++ 3e → NO + 2H2O

Ví dụ: 3Cu + 2NO3+ 8H+→ 3Cu2++ 2NO↑ + 4H2O

3Fe2++ NO3+ 4H+→ 3Fe3++ NO↑ + 2H2O

c. Ion NO3trong OH(kiềm):OXH được các kim loại lưỡng tính:

8Al + 3NO3+ 5OH+ 2H2O → 8AlO2+ 3NH3↑

d. Nhận biết ion nitrat (NO3)

Trong môi trường axit, ion NO3thể hiện tính oxi hóa giống như HNO3. Do đó thuốc thử dùng để nhận biết ion NO3là hỗn hợp vụn đồng và dung dịch H2SO4loãng, đun nóng.

Hiện tượng: dung dịch có màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí.

3Cu + 8H++ 2NO3→ 3Cu2+(dd màu xanh) + 2NO↑ + 4H2O

2NO + O2(không khí) → 2NO2(màu nâu đỏ)

III. Ứng dụng

– Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học (phân đạm) trong nông nghiệp như NH4NO3, NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2.

– KNO3còn được sử dụng để chế thuốc nổ đen.

Chu trình của Nitơ trong tự nhiên

Nguyên tố nitơ rất cần cho sự sống trên Trái Đất. Trong tự nhiên luôn luôn diễn ra các quá trình chuyển hóa nitơ từ dạng này sang dạng khác theo một chu trình tuần hoàn khép kín.

ly thuyet axit nitric va muoi nitrat a07 1

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 9

Bài 1 (trang 45 SGK Hóa 11)

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hoá trị và số oxi hoá bằng bao nhiêu?

Lời giải:

– Công thức electron:

bai 1 trang 45 sgk hoa 11 1 1

– Công thức cấu tạo:

bai 1 trang 45 sgk hoa 11 2 1

– Nguyên tố nitơ có hoá trị 4 và số oxi hoá +5

Bài 2 (trang 45 SGK Hóa 11)

Lập các phương trình hoá học:

a. Ag + HNO3(đặc) → NO2↑ + ? + ?

b. Ag + HNO3(loãng) → NO ↑ + ? + ?

c. Al + HNO3→ N2O ↑ + ? + ?

d. Zn + HNO3→ NH4NO3+ ? + ?

e. FeO + HNO3→ NO ↑ + Fe(NO3)3+ ?

f. Fe3O4+ HNO3→ NO ↑ + Fe(NO3)3+ ?

Lời giải:

bai 2 trang 45 sgk hoa 11 3 1

bai 2 trang 45 sgk hoa 11 4 1

Bài 3 (trang 45 SGK Hóa 11)

Hãy chỉ ra những tính chất hoá học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuaric. Viết các phương trình hoá học để minh hoạ?

Lời giải:

Những tính chất khác biệt:

+ Với axit H2SO4loãng có tính axit, còn H2SO4đặc mới có tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3dù là axit đặc hay loãng đề có tính oxi hoá mạnh khi tác dụng với các chất có tính khử.

+ H2SO4loãng không tác dụng được với các kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học như axit HNO3.

Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4+ H2↑

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

Những tính chất chung:

∗ Với axit H2SO4loãng và HNO3đều có tính axit mạnh

+ Thí dụ:

Đổi màu chất chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng

Tác dụng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3+ 3H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3+ 6HNO3→ 2Fe(NO3)3+ 3H2O

2HNO3+ CaCO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2↑

H2SO4+ Na2SO3→ Na2SO4+ H2O + SO2↑

∗ Với axit H2SO4(đặc)và axit HNO3đều có tính oxi hoá mạnh

+ Thí dụ:

Tác dụng được với hầu hết các kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học) và đưa kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc)→ CuSO4+ SO2↑ + 2H2O

Tác dụng với một số phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc)→ CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3→ H2SO4+ 2NO↑

Tác dụng với hợp chất( có tính khử)

3FeO + 10HNO3→ 3Fe(NO3)3+ NO↑ + 5H2O

2FeO + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3+ SO2↑ + 4H2O

Cả hai axit khi làm đặc nguội đều làm Fe và Al bị thụ độ

Bài 4 (trang 45 SGK Hóa 11)

a.Trong các phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

b.Trong phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

Lời giải:

a.Đáp án D

Phương trình của phản ứng nhiệt phân

4Fe(NO3)3bai 4 trang 45 sgk hoa 11 1 12Fe2O3+ 12NO2+ 3O2

b.Đáp án A

Phương trình của phản ứng nhiệt phân

Hg(NO3)2→ Hg + 2NO2↑ + O2↑

Lưu ý:Phản ứng nhiệt phân muối nitrat

– Các muối nitrat của kim loại hoạt động mạnh (K, Na…) bị phân hủy tạo muối nitrit và O2

– Các muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân hủy tạo oxit kim loại tương ứng, NO2và O2

– Muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân hủy tạo thành kim loại tương ứng, NO2và O2

Bài 5 (trang 45 SGK Hóa 11)

Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:

bai 5 trang 45 sgk hoa 11 2 1

Lời giải:

(1) 4NO2+ O2+ 2H2O → 4HNO3

(2) 8HNO3+ 3Cu → 3Cu(NO3)2+ 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3→ Cu(NO3)2+ H2O

(3) Cu(NO3)2+ 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2+ 2HNO3→ Cu(NO3)2+ 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2→ 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2–to→ Cu + H2O

(7) Cu + Cl2–to→ CuCl2

Bài 6 (trang 45 SGK Hóa 11)

Khi hoà tan 30,0g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích các dung dịch không thay đổi.

Lời giải:

nHNO3= 1,5. 1,00 = 1,50 (mol)

nNO=bai 6 trang 45 sgk hoa 11 2 1= 0,3(mol)

PTHH: 3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3→ Cu(NO3)2+ H2O (2)

Theo pt(1) nCu=bai 6 trang 45 sgk hoa 11 3. nNO=bai 6 trang 45 sgk hoa 11 3. 0,3 = 0,45 mol

Gọi nCuO= x mol

Ta có: mhỗn hợp= mCu+ mCuO= 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO= 0,015 mol ⇒ mCuO= 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO= 30 – 0,45. 64 = 1,2g)

bai 6 trang 45 sgk hoa 11 4 1

Theo pt(1) nCu(NO3)2= nCu= 0,45 mol

Theo pt(2) nCu(NO3)2= nCuO= 0,015 mol

⇒ Tổng nCu(NO3)2= 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CMCu(NO3)2=bai 6 trang 45 sgk hoa 11 5 1= 0,31(M)

Theo pt (1) nHNO3= 4. nNO= 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo pt (2) nHNO3= 2. nCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3(dư)= 1,5 – 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3=bai 6 trang 45 sgk hoa 11 6 1= 0,18(M)

Bài 7 (trang 45 SGK Hóa 11)

Để điều chế được 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0% cần dùng bao nhiêu tấn amoniac? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8%.

Lời giải:

Khối lượng HNO3nguyên chất là:bai 7 trang 45 sgk hoa 11 3 1tấn

Sơ đồ phản ứng điều chế HNO3từ NH3

bai 7 trang 45 sgk hoa 11 2 1

Theo sơ đồ điều chế nHNO3= nNH3

⇒ mNH3=bai 7 trang 45 sgk hoa 11 4 1= 0,809524 tấn

Khối lượng NH3hao hụt là 3,8% nghĩa là hiệu suất đạt 100 – 3,8 = 96,2%

Vậy khối lương amoniac cầ dùng là:bai 7 trang 45 sgk hoa 11 5 1= 0,8415 tấn

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 9 có đáp án

Bài 1:Nhận định nào sau đây là sai ?

A. HNO3phản ứng với tất cả bazơ.

B. HNO3(loãng, đặc, nóng) phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả các muối amoni khi nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ nóng chảy có thể bốc cháy.

Lời giải

Đáp án: C

Bài 2:Có các mệnh đề sau :

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(2) Ion NO có tính oxi hóa trong môi trường axit.

(3) Khi nhiệt phâm muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2

(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Trong các mệnh đè trên, những mệnh đề đúng là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Lời giải

Đáp án: D

Bài 3:Để điều chế 5 lít dung dịch HNO321% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3với hiệu suất toàn quá trình là 80%, thể tích khí NH3(đktc) tối thiểu cần dùng là

A. 336 lít.

B. 560 lít.

C. 672 lít.

D. 448 lít.

Lời giải

Đáp án: B

nNH3= nHNO3= 21%. 5. 103. 1,2 : 63 = 20 mol

H = 80% ⇒ VNH3= 20. 22,4 : 80% = 560l

Bài 4:Cho 11,6 gam muối FeCO3tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra?

A. 14,4 gam.

B. 7,2 gam.

C. 16 gam.

D. 32 gam.

Lời giải

Đáp án: D

nFeCO3= 0,1 mol ⇒ Fe(NO3)3= 0,1 mol ⇒ nNO3= 0,3 mol

3Cu + 8H++ 2NO3→ Cu2++ 2NO + 4H2O

nCu= 3/2. nNO3= 0,45 mol

Cu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+

nCu= 1/2. nFe3+= 0,05

⇒ ∑nCu= 0,5 ⇒ mCu= 32 gam

Bài 5:Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong dung dịch HNO3đặc, nóng dư thu được V (lít) NO2(sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Giá trị của V là

A. 44,8.

B. 89,6.

C. 22.4.

D. 30,8.

Lời giải

Đáp án: D

mKL+ mO2= moxit

⇒ mO2= 21 – 10 = 11g

⇒ nO2= 0,34375 mol

ne (O2)nhận = nekim loại nhường = ne (N+5)nhận

O2+ 4e → 2O2-

N5++ 1e → N+4

V = 1,375.22,4 = 30,8 (lít)

Bài 6:Hòa tan 23,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4và CuO có cùng khối lượng vào dung dịch HNO3vừa đủ chứa 0,77 mol HNO3thu được bằng dung dịch Y và khí Z gồm NO và NO2. Khối lượng mol trung bình của Z bằng

A. 42.

B. 38.

C. 40,667.

D. 35,333.

Lời giải

Đáp án: C

mFe3O4= mCuO= 11,6 gam ⇒ nFe3O4= 0,05 mol; nCuO= 0,145 mol

nNO= x mol; nNO2= y mol

Bảo toàn e ta có: nFe3O4= 3x + y = 0,05 (1)

Bảo toàn nguyên tố N: nHNO3= 3nFe(NO3)3+ 2 nCu(NO3)2+ nNO+ nNO2

0,77 = 3.0,15 + 2.0,145 + x + y ⇒ x + y = 0,03 mol (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,01 mol; y = 0,02 mol

axit nitric va muoi nitrat 1 1

Bài 7:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Mg và 0,03 mol MgO trong V lít dung dịch HNO30,5M vừa đủ thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) khi N2O duy nhất. Giá trị của V và tổng khối lượng muối thu được trong Y lần lượt là

A. 1,12 và 34,04 gam.

B. 4,48 và 42,04 gam.

C. 1,12 và 34,84 gam.

D. 2,24 và 34,04 gam.

Lời giải

Đáp án: C

nN2O= 0,04 mol

MgO + 2HNO3→ Mg(NO3)2+ H2O

4Mg + 10HNO3→ 4Mg(NO3)2+ N2O + 5H2O

4Mg + 10HNO3→ 4Mg(NO3)2+ NH4NO3+ 3H2O

nHNO3= 0,06 + 0,4 + 0,1 = 0,56 mol

V = 1,12l

mmuối= 0,23.148 + 0,01.80 = 34,84 (gam)

Bài 8:Hòa tan m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe(OH)2,FeCO3, Fe3O4(trong đó Fe3O4chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dịch HNO3loãng dư thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X gồm NO và CO2(đktc) có tỉ kh so với H2là 18 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 280,80) gam muối khan. Giá trị của m là

A. 148,80.

B. 173,60.

C. 154,80.

D. 43,20.

Lời giải

Đáp án: C

nNO+ nCO2= 0,7 mol.

Gọi x, y là số mol của NO và CO2, ta có:

30x + 44y = 18.2.0,7

x + y = 0,7

⇒ x = 0,4 mol; y = 0,3 mol

Coi Fe3O4là một hỗn hợp FeO.Fe2O3, ta có:

Fe+2→ Fe+3+ 1e

N+5+ 3e → N+2

Theo bảo toàn electron ⇒ tổng số mol trong hỗn hợp chất rắn là 1,2 mol

nFe3O40,3 mol, nFe2+trong dung dịch Y = 1,2 + 0,3.2 = 1,8 (mol)

⇒ m + 280,8 = 1,8.242 ⇒ m = 154,8 gam

Bài 9:Nung nóng AgNO3được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là

A. 20%.

B. 25%.

C. 30%.

D. 40%.

Lời giải

Đáp án: B

2AgNO3(x) –toC→ 2Ag (x) + 2NO2(x mol) + O2

dd Z: HNO3x mol

3Ag + 4HNO3→ 3AgNO3+ NO + 2H2O

Ag dư = x – 3/4x = 1/4x

⇒ %mkhông tan= 25%

Bài 10:Cho 30,6 gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HNO3loãng dư thu được dung dịch chứa 92,6 gam muối khan ( không chứa muối amoni ). Nung hỗn hợp muối đến khối lượng không đổi, thu được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 38,6.

B. 46,6.

C. 84,6.

D. 76,6.

Lời giải

Đáp án: A

axit nitric va muoi nitrat 2 1

mNO3= 92,6 – 30,6 = 62 gam

⇒ nNO3= 1 mol

Bảo toàn điện tích ta có: nO2-= 1/2. nNO3= 0,5 mol

⇒ m = mKL+ mO2-= 30,6 + 0,5.16 = 38,6 gam

Bài 11:Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3từ

A. NH3và O2

B. NaNO2và H2SO4đặc.

C. NaNO3và H2SO4đặc.

D. NaNO2và HCl đặc.

Lời giải

Đáp án: C

Bài 12:Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3không đóng vai trò chất oxi hóa ?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3+ HNO3(đặc nóng)

FeSO4+ HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Lời giải

Đáp án: B

Bài 13:Chỉ sử dụng dung dịch HNO3loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 14:HNO3phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS,Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 15:Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2là

A. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2.

B. Ca(NO3)2, Hg(NO3)2, AgNO3.

C. Zn(NO3)2, AgNO3, LiNO3.

D. Hg(NO3)2, AgNO3.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 16:Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Lời giải

Đáp án: D

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat do thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Axit nitric và muối nitrat. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi:Trường TH Văn Thủy

Chuyên mục:Hoá học 11

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button