Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2021 – 2022 Kế hoạch họp phụ huynh giữa năm 2021 – 2022

Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được nhà trường lập ra để toàn thể cán bộ, giáo viên nắm bắt được nội dung chi tiết của buổi họp phụ huynh cuối kì 1 để triển khai dễ dàng hơn.

Buổi họp phụ huynh sẽ là cầu nối để nhà trường và phụ huynh cùng phối hợp, nhằm giúp học sinh tiến bộ hơn trong học tập. Mẫu kế hoạch họp phụ huynh cần nêu rõ thành phần tham dự, những nội dung chính cần triển khai, cách thức tổ chức… Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, giấy mời họp phụ huynh.

Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

KẾ HOẠCH
Họp phụ huynh cuối học kỳ I năm học 20….-20….

Căn cứ điều lệ hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành;

Căn cứ kế hoạch năm học 20….-20…. của trường …………..;

Để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục năm học 20….-20….. Trường ………….. xây dựng kế hoạch họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ 1 năm học 20….-20…. cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Phụ huynh học sinh các … lớp: tổng số … phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các lớp: … giáo viên.

II. THỜI GIAN

– Vào hồi …h … phút, ngày … tháng .. năm 20….. Địa điểm tại lớp học các khối lớp.

III. NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu khái quát về kết quả của nhà trường đã đạt được trong học kỳ I năm học 20…. – 20…..

2. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình của lớp trong học kỳ I, bao gồm:

a. Đặc điểm của lớp

– Sĩ số học sinh, trong đó, nam, nữ:

– Con chính sách (liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chất độc da cam). Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo; mồ côi; bệnh, tật):

– Danh sách hs cá biệt (ý thức yếu, kém – lực học kém)

– Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hs

b. Những kết quả đã đạt được

– Hạnh kiểm

– Học lực

– Tỉ lệ hs giỏi

– Tỉ lệ hs tiên tiến:

c. Mặt hạn chế, tồn tại

3. Định hướng trong học kỳ II năm học 20…. – 20….

– Chất lượng giáo dục toàn diện của lớp

– Tỉ lệ hs giỏi :

– Tỉ lệ HS tiên tiến: – Tỉ lệ hs lên lớp

– HS giỏi cấp trường

– HS giỏi cấp huyện

– Các thành tích khác của lớp

4. Triển khai lại các loại chế độ chính sách của học sinh: (bao gồm các loại chế độ như Nghị quyết 22/ HĐND tỉnh Hà Giang, Nghị định 116 của chính phủ cho HS bán trú, Nghị định 86 về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, Nghị định 57….)

5. Thông báo các chế độ của từng đối tượng hưởng như hộ nghèo, cận nghèo, trung bình, được hưởng trong học kỳ I, số gạo ăn thừa trong học kỳ I của học sinh bán trú (giải thích rõ ràng từng chế độ, từng đối tượng được hưởng, vận động phụ huynh tiếp tục mua bổ sung vở viết, bút viết cho học sinh học kỳ 2..)

6. Thông báo thực đơn ăn bán trú học kỳ II.

7. Tổ chức phát các loại chế độ cho học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao cho giáo viên chủ nhiệm viết giấy mời, thông báo tới tất cả số phụ huynh học sinh về tham dự họp đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm các lớp chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức họp phụ huynh. Yêu cầu giáo viên phó chủ nhiệm hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong cả thời gian họp, phát các loại chế độ.

Sau khi các kết thúc họp ở các lớp giáo viên chủ nhiệm mời ban đại diện cha mẹ học sinh về họp với ban giám hiệu nhà trường.

Sau khi tổ chức họp các lớp gửi biên bản họp về ban giám hiệu chậm nhất vào ngày 20/01/20…..

Trên đây là nội dung tổ chức họp phụ huynh của trường ………….. cuối học kỳ I năm học 20….-20….. Đề nghị giáo viên nghiêm túc thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo với ban giám hiệu cùng giải quyết./.

Nơi nhận:

– Ban giám hiệu;

– Các tổ CM; Đã Ký

– GVCN …lớp;

– Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Đã Ký

Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

SỞ GD&ĐT …..

TRƯỜNG …………

Số: ….. /KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

….…., ngày tháng 01 năm 20….

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20…. – 20….;

Căn cứ vào báo cáo sơ kết học kỳ I của Ban chuyên môn và các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/20….;

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức họp phụ huynh toàn trường để báo cáo sơ kết công tác giáo dục của nhà trường trong học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trong học kỳ II cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức họp phụ huynh học sinh

– Thời gian: Họp phụ huynh các lớp vào hồi 14 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 26/01/20…..

– Địa điểm: Tại phòng học của các lớp

– Người chủ trì: Giáo viên chủ nhiệm được phân công tại thời điểm tổ chức phiên họp.

– Thành phần: Phụ huynh học sinh các lớp (mỗi phụ huynh chỉ được họp cho con, em mình trong 01 lớp, 01 phụ huynh không được dự họp 02 học sinh trở lên trong 02 lớp khác nhau, Học sinh đang học tại nhà trường không được đi họp thay cho người nhà, học sinh khác).

2. Nội dung phiên họp

– Thông qua khái quát kết quả giáo dục học sinh toàn trường (Tóm tắt nội dung báo cáo sơ kết của nhà trường).

– Đánh giá chi tiết kết quả 2 mặt giáo dục của từng học sinh lớp chủ nhiệm.

– Báo cáo công tác thu, chi tài chính của lớp trong học kỳ I và dự toán thu, chi tài chính của lớp trong học kỳ II.

– Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán và tựu trường của các em học sinh và các quy định của Sở GD&ĐT về nghỉ Tết Nguyên Đán 20…..

– Thông báo kế hoạch và nhiệm vụ của nhà trường, lớp trong học kỳ II.

– Đề xuất kiến nghị Hội phụ huynh lớp các phương án phối hợp, hỗ trợ với GVCN và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh.

– Lập danh sách và xin số điện thoại phụ huynh học sinh để liên hệ.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đối với Ban giám hiệu

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra công tác triển khai các phiên họp.

– Chuẩn bị các báo cáo có liên quan.

– Đón tiếp phụ huynh chu đáo.

3.2. Đối với tổ văn phòng

– Nhân viên tổ văn phòng tổ chức đón tiếp và hướng dẫn phụ huynh về các lớp học và trực tại phòng làm việc.

3.3. Giáo viên chủ nhiệm

– Quán triệt học sinh mời phụ huynh đi họp đầy đủ, đúng thành phần quy định.

– Chuẩn bị nội dung phiên họp cụ thể theo hướng dẫn trong kế hoạch.

– Phân công học sinh chuẩn bị bàn ghế, chè, nước đón tiếp phụ huynh chu đáo.

– Triển khai nội dung phiên họp chi tiết, hiệu quả.

– Nộp biên bản phiên họp cho đ/c Phạm Thị Hương sau khi kết thúc phiên họp.

3.4. Cán bộ, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

– Có trách nhiệm đón tiếp và hướng dẫn phụ huynh học sinh

– Tổ chức cho học sinh dọn dẹp về sinh khuân viên trường lớp, khu nội trú sạch sẽ để đón tiếp phụ huynh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức họp phụ huynh sơ kết học kỳ I và đề ra phương hướng, kế hoạch cho Học kỳ II. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thông tin, trao đổi kịp thời với Ban giám hiệu để được thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận

– Các phó hiệu trưởng;

– Các tổ CM, tổ VP;

– Đoàn TN, Công đoàn;

– Thông báo trên Website, bảng tin;

– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button