Tổng hợp

Mẫu bảng điểm đánh giá phân loại Đảng bộ, Chi bộ

TT Nội dung đánh giá Điểm chuẩn Tự chấm Cấp trên chấm

I

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh

40

1

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

10

2

+ Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc; cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng dạy và học, thực hiện việc ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao

8

3

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, nghiên cứu khoa học và trong hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học.

5

– Trong tổ chức đảng có cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên vi phạm quy chế đào tạo và nền nếp công tác, học tập

-2

4

+ Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, Nhà trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

5

– Thu, nộp Đảng phí cho Đảng ủy Trường không đúng thời gian quy định.

-5

5

+ Lãnh đạo xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng đơn vị văn hoá. Thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình, không để các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, cờ bạc, rượu chè bê tha…) xảy ra trong đơn vị.

5

– Trong đơn vị có cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3

-5

6

+ Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của đơn vị.

5

7

+ Quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ Nhà trường; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường.

2

II

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

20

1

+ Đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên; đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện tư tưởng và hành vi nói, viết, làm,… trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5

2

+ Kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị.

5

3

+ Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5

– Không có hồ sơ lưu trữ về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

-5

– Không có hồ sơ học tập chuyên đề năm ……… theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

-5

4

+ Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, học sinh, sinh viên để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.

5

III

Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch; xây dựng đề án vị trí việc làm; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ trong sạch, vững mạnh

15

1

+ Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, đúng tiến độ về thời gian. Lãnh đạo rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ.

3,5

– Thực hiện các chủ trương của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ không đúng quy trình và đảm bảo thời gian

-3,5

2

+ Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

1,5

3

+ Đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1,5

4

+ Bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, đảng bộ bộ phận, chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

1,5

– Không có chương trình công tác năm ………

-1,5

5

+ Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy; các chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong đơn vị; thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

2

– Thiếu mỗi kỳ họp chi ủy/12 kỳ/năm

-2/kỳ

– Thiếu mỗi kỳ sinh hoạt/12 kỳ/năm

-2/kỳ

– Không có sinh hoạt chuyên đề

-2

– Không có biên bản họp đảng ủy bộ phận, chi ủy, chi bộ

-1/kỳ

6

+ Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Làm tốt công tác nghiệp vụ đảng viên (kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra, chuyển đảng chính thức kịp thời; thực hiện xóa tên, cho ra khỏi Đảng đúng quy định; cập nhật, bổ sung kịp thời dữ liệu đảng viên, quản lý tốt hồ sơ đảng viên; thực hiện tốt công tác khen thưởng đảng viên); giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3

– Xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị không đúng thời gian quy định

-1/người

– Không có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm ……… (theo Công văn số 268 ngày 03/10/……… của Ban Thường vụ Đảng ủy)

-1/người

7

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khoa học và thực hiện tốt chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.

2

– Gửi báo cáo sơ kết, tổng kết không đúng thời gian quy định

-1/báo cáo

IV

Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể

15

1

+ Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thuộc thẩm quyền.

5

2

+ Các bộ môn, tổ chuyên môn hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

3

3

+ Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định và điều lệ của mỗi tổ chức. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng, thủ trưởng đơn vị với các tổ chức.

3

4

+ Thực hiện cải cách hành chính và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

2

– Thực hiện tổng kết công tác năm ……… và gửi hồ sơ thi đua khen thưởng không đúng thời gian quy định.

-2

5

+ Lãnh đạo cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2

V

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

10

1

+ Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

4

– Không có chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ………

-2

– Hồ sơ kiểm tra, giám sát lưu trữ không đầy đủ, thực hiện không đúng quy trình

-5

2

+ Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2

3

+ Phát hiện và thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

3

4

+ Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

1

– Trong đơn vị có đơn thư khiếu nại, tố cáo

-2/đơn

TỔNG SỐ ĐIỂM

100

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button