Tổng hợp

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất

Mẫu biên bản vi phạm hành chính là mẫu biên bản được biên bản phạt vi phạm hành chính được cơ quan chức năng, chính quyền xử phạt và lập biên bản đối với cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi hành chính.

Sau khi xử phạt xong cơ quan chức năng cần ghi biên bản xử phạt và tạm giữ một số phương tiện, đồ dùng của người bị phạt, và yêu cầu nộp phạt tại kho bạc nhà nước. nhằm xử lý các vi phạm hành chính của các cá nhân. Nội dung trong mẫu biên ghi rõ việc làm sai phạm, thông tin cá nhân chi tiết của người vi phạm, hình thức xử phạt và răn đe. Mời các bạn cùng tham khảo.

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về …………………………………………………………..(2)

Hôm nay, hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./,……. tại(3)……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. (4)

Chúng tôi gồm:

Họ và tên: ……………………………………..Chức vụ: ……………………………………….

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của (5):

2. Với sự chứng kiến của (5):

a) Họ và tên: ……………………………………….Nghề nghiệp: ……………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………….

b) Họ và tên: ……………………………………….Nghề nghiệp: …………………………………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………….

c) Họ và tên: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với có tên sau đây:

:(6) ……………………………………Giới tính: ………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./………… Quốc tịch: ……………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu:…………………………….; ngày cấp:…./…./ ………………………………………

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……………..

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp: ………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật(7): ……………………….Giới tính: ………………………………….

Chức danh(8): ………………………………………………………………………………………………………..

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính(9): ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quy định tại(10) ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(11): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm: ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): ……………………………………………………

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): ………………………………………

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm: dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm.

9. Trong thời hạn(12)…. ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà)(13) …………….là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi đến ông(bà)(14) ……………… để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi…. giờ…. phút, ngày …./ …./……., gồm …… tờ, được lập thành …….. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(13) ……………………….là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Lý do ông (bà)(13)…………………………….. cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(15):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button