Tổng hợp

Mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội

Mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Nội dung trong mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, tên cơ sở bảo trợ xã hội muốn đề nghị được nuôi dưỡng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………

Tên tôi là: …………….. Sinh ngày……tháng……năm ….

Hiện đang cư trú tại ……………………………

……………………………………………………..

Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận…………………. vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./.

…..Ngày……. tháng ……. năm 20…

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button