Tổng hợp

Mẫu đơn xin ở nhà công vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———–

ĐƠN XIN Ở NHÀ CÔNG VỤ

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………

Tôi tên: ………………………………………………….sinh năm:………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ độc thân (nam hoặc nữ):……………………………………………………………………………….

Hộ gia đình với số thành viên trong hộ: người, bao gồm:

1. Họ và tên: ………………………………………………năm sinh:…………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên:……………………………………………… , năm sinh:…………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

3. Họ và tên:……………………………………………… , năm sinh:…………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin ở nhà công vụ:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị ………….. và Chủ tịch Công đoàn xem xét cho tôi được ở nhà công vụ ……………….. Tôi xin cam kết chấp hành đúng theo các quy định của …………… và của Công đoàn ………………………….. Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …
Xác nhận của đơn vị Người làm đơn

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button